شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران با رویکرد مردم‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران و به‌صورت موردی در شرکت پالایش گاز پارسیان انجام گرفته است. روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) بوده و برای استخراج عوامل از روش مردم‌نگاری استفاده شده است. داده­های جمع­آوری و تحلیل‌شده از مشاهده طولانی‌مدت خود محقق در میدان پژوهش و مصاحبه با 16 نفر از مدیران و کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان به‌دست آمده و به روش تحلیل مضمون، تجزیه‌وتحلیل شده است. برمبنای تحلیل داده­های پژوهش در بخش کیفی، مشغولیت درقالب دو نوع سازمانی و شغلی و عوامل تأثیر‌گذار به دو دسته مثبت و منفی شناسایی شدند. همچنین، عوامل تأثیرگذار مثبت در سه بعد عوامل فردی، عوامل شغلی و عوامل سازمانی و عوامل تأثیرگذار منفی در دو بعد عوامل فردی و سازمانی تقسیم بندی شدند. در بخش کمی جهت اعتباریابی، اقدام به تهیه پرسشنامه محقق‌ساخته براساس الگوی تدوین‌شده از بخش کیفی شد. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه­ها، توزیع پرسشنامه در نمونه 345 نفری از کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان به روش تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم انجام شد. پس از جمع‌آوری داده­ها با استفاده از الگوی­های اندازه­گیری و معادلات ساختاری الگوی تدوین‌شده به‌وسیله نرم‌افزارAMOS 22 برازش شد که نتایج، نشان‌دهنده­ مناسب‌بودن الگوی پیشنهادی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رستگار، عباسعلی؛ فقیهی‌پور، جواد و قلیچ‌لی، جواد (1394). تعلق‌خاطرکارکنان، تهران: انتشارات دارالفنون، چاپ اول.
سیدجوادین، سیدرضا؛ ضیایی، محمدصادق؛ پورولی، بهروز و غلامی، مهرداد (1392). تأثیر جبران خدمات کل بر التزام کارکنان با درنظرداشتن قرارداد روانی. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دوره 3، شماره دهم:20-1.
طالقانی، غلام‌رضا؛ پورولی، بهروز؛ محمدی، معصومه و دیانتی، مژگان (1394). تأملی بر التزام شغلی در پرتو سرمایة روان‌شناختی با درنظرداشتن اثر میانجی تحلیل‌رفتگی شغلی. مدیریت دولتی، دوره7، شماره چهارم: 765-782.
فقیهی‌پور، جواد؛ فقیهی‌پور، سمیه و چترچی، نوش‌آفرین (1396). تأثیر برندینگ کارفرما بر تلاش داوطلبانه کارکنان با میانجی‌گری تعلق خاطر و انتظارات کارکنان. فصلنامه رسالت دولتی، دوره 8، شماره دوم: 41-60.
مرزوقی، رحمت‌اله و حیدری، الهام (1395). بررسی نقش التزام کارکنان در روابط بین تعدی نظارتی و خودکارآمدی نوآورانه آنان. مدیریت بهره‌وری، سال دهم، شماره سی‌و‌هفتم: 107-126.
منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا؛ نظری، یونس و حاجی‌آخوندی، علی‌رضا (1395). بررسی تأثیر التزام شغلی بر عملکرد کارکنان، مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان خرم‌آباد. نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری قم.
AbuKhalifeh, A. N. & Som, A. P. M. (2013). The antecedents affecting employee engagement and organizational performance. Asian Social Science, 9(7), 41.
Anitha, J. (2014), Determinants of employee engagement and their impact on employee performance, International Journal of Productivity and Performance Management, 63(3), 308 – 323.
Armstrong, M. & Stephens, T. (2005). A handbook of employee reward management and practice. Kogan Page Publishers
Azoury, A., Daou, L. & Sleiaty, F. (2013). Employee engagement in family and non-family firms. International Strategic Management Review, 1(1), 11-29.
Caplan, J. (2014). Develop and engage all your people for business success. Strategic HR Review, 13(2), 75-80.
Cattermole, G. (2018). Creating an employee engagement strategy for millennials. Strategic HR Review, 17(6), 290-294.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Journal of Leisure Research, 24(1), 93–94
Dajani, M.A.Z. (2015). The Impact of Employee Engagement on Job Performance and Organisational Commitment in the Egyptian Banking Sector. Journal of Business and Management Sciences, 3(5), 138-147.
Friedman, G. (2014). Student stress, burnout and engagement (Doctoral dissertation).
Garber, P. R. (2012). The Manager's Employee Engagement Toolbox. American Society for Training and Development.22(3), 45-76.
Gibbons, J. (2006).” Empoloyee engagement: A review of current research and its implication “. New York: the conference board.
Harter, J. & Adkins, A. (2015). What great managers do to engage employees. Harvard Business Review, 1-5.
Ismail, H. N., Iqbal, A. & Nasr, L. (2019). Employee engagement and job performance in Lebanon: the mediating role of creativity. International Journal of Productivity and Performance Management. 20(3), 40-75.
Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33 (4), 692-724.
Kompaso, S. M. & Sridevi, M. S. (2010). Employee engagement: The key to improving performance. International journal of business and management, 5(12), 89.
Leiter, M. P. & Bakker, A. B. (2010). Work engagement: Introduction. In A. B. Bakker and M. P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp.1-9). London and New York: Psychology Press.
Markos, S. & Sridevi, M. S. (2010). Employee engagement: The key to improving performance. International journal of business and management, 5(12), 89-96.
Maximo, N. D. D. (2015). Authentic leadership, trust and work engagement: The mediating role of psychological safety(Doctoral dissertation).
Mishra, K., Boynton, L. &Mishra, A. (2014). Driving Employee Engagement: The Expanded Role of Internal Communications. International Journal of Business Communication. 51(2), 183–202.
Ongel, E. (2014). The relationship between employee engagement and organisational performance: implementations of organisations. The international journal of social sciences. 25(1), 35-47.
Robinson, D., Perryman, S. & Hayday, S. (2004). The drivers of employee engagement. Brighton, UK: Institute for employment Studies.
Ronen, S. & Zuroff, D. C. (2017). How does secure attachment affect job performance and job promotion? The role of social-rank behaviors. Journal of Vocational Behavior, 100, 137-148.
Schaufeli, W. & Salanova, M. (2007). Work engagement. Managing social and ethical issues in organizations, 135- 177.
Shahid, A. (2019). The Employee Engagement Framework: High Impact Drivers and Outcomes. Journal of Management Research, 11(2), 45-54.
Shantz, A., Alfes, K., Truss, C. & Soane, E. (2013). The role of employee engagement in the relationship between job design and task performance, citizenship and deviant behaviours. The International Journal of Human Resource Management, 24(13), 2608-2627.
Siddhanta, A. S. & Roy, D. (2010). Employee engagement engaging the 21st century workforce. Asian Journal of Management, 2229-3795.
Singh, S. K., Burgess, T. F., Heap, J. & Al Mehrzi, N. (2016). Competing through employee engagement: a proposed framework. International Journal of Productivity and Performance Management. 25(1), 48-79.
Smith, S. S., Peters, R. & Caldwell, C. (2016). Creating a Culture of Engagement--Insights for Application. Business and Management Research, 5(2), 70.
Sterling, L. (2016). Internal Hires Need Orientation Too. Harvard Business Review. 67(3), 35-73.
Suharti, L. & Suliyanto, D. (2012) The Effects of Organizational Culture and Leadership Style toward Employee Engagement and Their Impacts toward Employee Loyalty. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(8), 45-78.
Sundaray, B. K. (2011). Employee engagement: A driver of organizational effectiveness. European Journal of Business and Management, 3(8), 53-59.
Swarnalatha, C. & Prasanna, T. S. (2013). Leveraging employee engagement for competitive advantage: HR's strategic role. Global Journal of Commerce & Management Perspective, 2(1), 1-6.
Swathil, S. (2013). Effecting employee engagement factors. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(8), 1.
Tsourvakas, G. & Yfantidou, I. (2018). Corporate social responsibility influences employee engagement. Social Responsibility Journal, 14(1), 123-137.
Tucker, Elissa (2017) "Engaging employees: three critical roles for managers", Strategic HR Review, Vol. 16 Issue: 3, 107-111.
Warr, P. & Inceoglu, I. (2012). Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations with Person-Job Fit. Journal of Occupational Health Psychology, 6(2), 1-22.
Welch, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328-346.