چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بررسی‌ها حاکی از عدم موفقیت بسیاری از پروژه‌ها، علی‌رغم پیاده‌سازی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه است. یکی از مؤلفه‌های پیچیده انسانی و سازمانی، هیجانات در پروژه است که اگر درست و به‌موقع شناسایی نشوند و به‌درستی کنترل و مدیریتی روی آن صورت نگیرد، سرمنشأ بسیاری از مشکلات مانند: درگیری‌ها، اعتصابات، تعارضات بیش‌ازحد، فشارهای روانی، بی‌نظمی‌ها و بحران‌ها خواهد شد. پاسخ ادبیات برای رفع این مشکل هوش هیجانی فردی است ولی این پدیده، اولاً به‌طور کامل مسئله فوق‌ را بخصوص در بستر پروژه‌ای نمی‌تواند مرتفع کند و ثانیاً سازمان پروژه باید به‌گونه‌ای باشد که اجازه به‌کارگیری هوش‌هیجانی را به نیروها بدهد و ثالثاً کارکنان راغب به استفاده از آن در محیط پروژه باشند. لذا تحقیق حاضر صورت گرفت و بامطالعه یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های پروژه‌محور ایرانی، از طریق مصاحبه‌های عمیق و غیرساختاریافته حضوری، بخش اعظم داده‌ها جمع‌آوری ‌گردید و با روش گراندد تئوری تحلیل شدند. درنهایت، بر مبنای یافته‌ها، چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها پیشنهاد گردید. نتایج نشان می‌دهد این چارچوب باعث عملکرد بهتر سازمان می‌شود و بسیاری از مسائل و مشکلات فوق‌الذکر را می‌تواند مرتفع سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات