تأملی بر رفتارهای کاری غیرکارآمد در پرتو واکنش‌های‌عاطفی، رفتاری و روان‌رنجوری باتوجه‌به نقش تحلیل‌رفتگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه راه‌کارهای کاربردی به منظور کاهش تحلیل‌رفتگی شغلی پرستاران، براساس روان-رنجوری، واکنش عاطفی، واکنش رفتاری و رفتارهای کاری غیرمولد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی به شما می‌رود از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) اجرا می‌شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه‌ها بین متغیرها توسعه داده شد. سپس با کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه‌های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام پرستاران یکی از بیمارستان‌های دولتی شهر تهران (553 نفر) است. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با بهره-مندی از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 225 نفر بدست ‌آمد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، بین روان‌رنجوری، واکنش عاطفی با رفتارهای کاری غیر مولد رابطه مثبت و معنادار و بین واکنش رفتاری و رفتارهای کاری غیر مولد رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم‌چنین رابطه مثبت و معنادار بین تحلیل‌رفتگی شغلی و رفتارهای‌کاری غیر مولد مشاهده شد. تاثیر میانجی‌گری تحلیل‌رفتگی شغلی در تاثیر روان-رنجوری و واکنش عاطفی بر رفتارهای کاری غیرمولد شغلی پرستاران نیز به تایید رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات