تأملی بر رفتارهای کاری غیرکارآمد در پرتو واکنش‌های‌عاطفی، رفتاری و روان‌رنجوری باتوجه‌به نقش تحلیل‌رفتگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد.ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد.ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر واکنش عاطفی، واکنش رفتاری و روان­رنجوری بر رفتارهای کاری غیرمولد باتأکیدبر نقش میانجی تحلیل­رفتگی شغلی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی به‌شما می‌رود. ازنظر چگونگی گردآوری داده­ها، توصیفی و از نوع بررسی تأثیر است و به‌طور مشخص مبتنی‌بر مدل معادلات ساختاری (SEM) اجرا می­شود. در این پژوهش، ابتدا مدل نظری و فرضیه­ها بین متغیرها توسعه داده شد. سپس با کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه­های پژوهش بررسی شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام پرستاران یکی از بیمارستان­های دولتی شهر تهران (553 نفر) است. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با بهره­مندی از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 225 نفر به‌دست ­آمد. داده­ها ازطریق پرسشنامه جمع­آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد، بین روان­رنجوری و واکنش عاطفی با رفتارهای کاری غیرمولد، رابطه مثبت و معنی‌دار و بین واکنش رفتاری و رفتارهای کاری غیرمولد، رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی‌دار بین تحلیل­رفتگی شغلی و رفتارهای­کاری غیرمولد، مشاهده شد. تأثیر میانجی­گری تحلیل­رفتگی شغلی در تأثیر روان­رنجوری و واکنش عاطفی بر رفتارهای کاری غیرمولد شغلی پرستاران نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بختیاری، عاطفه؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد و قربانی، محمد­حسین (1388). ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و تحلیل‌رفتگی­شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگا­های دولتی تهران. مجله مدیریت ورزشی، (3): 135-150.
جوادین، زهرا؛ گل­پرور، محسن و بلالی، سمیه (1390). رابطه قراداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی باتوجه‌به نقش تعدیل­کننده فرصت اعتراض به بی­عدالتی؛ رویکرد تخلیه فشار. فصلنامه یافته­های نو در روان­شناسی، 5 (20): 7-19.
حاجی­پور، بهمن و مؤمنی، مصطفی (1388). بازشناسی رویکرد منبع­محور به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار موردمطالعه: شرکت تولیدی‌سازان. فصلنامه اندیشهمدیریت، سال سوم، شماره اول: 77-120.
حسن­زاده ثمرین، تورج؛ حسن­زاده، محمد­صادق و شیری چلکاسی، الهام (1393). بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق کار و رفتار غیرمولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابعانسانی، 4(4): 89-107.
دهقانی، یوسف؛ اصغری، فرهاد؛ سعید­پور، فریبا و جوکار، اسماعیل (1396). پیش­بینی فرسودگی شغلی پرستاران براساس رضایت شغلی، ویژگی­های شخصیتی و بهزیستی روان­شناختی. فصلنامه نشریه پرستاری ایران، 12(5): 61-70.
شمسایی، محمدمهدی؛ کریمی، یوسف؛ جدیدی، محسن و نیک­خواه، حمیدرضا (1388). همخوانی: همبسته‌های آن با پنج‌عاملی بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تأهل. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، سال سوم، شماره یک: 67-82.
شولتز، دوان پی و سیدنی، الن (1386). نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر ویرایش، چاپ دهم.
صباحی، پرویز؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی سامانی، سیدحمیدرضا و گل­پرور، محسن (1388). سهم عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضدتولید کارکنان.فصلنامه پژوهش­های روان­شناختی، 12(3و4): 44-62.
طالقانی، غلامرضا؛ پورولی، بهروز؛ محمدی، معصومه و دیانتی، مژگان (1394). تأملی بر التزام شغلی در پرتو سرمایه روان­شناختی با درنظرداشتن اثر میانجی تحلیل­رفتگی شغلی. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره هفتم، شماره چهارم: 765-782.
طبرسا، غلامعلی؛ یزدانی­زیارت، محمد؛ رئیسی، حامد و طاهری، اسدالله (1390). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل‌رفتگی­شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(9): 88 -103.
 
ناصح، مهتاب؛ جلیلوند، جمشید و وحدانی، محسن (1391). ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل­رفتگی شغلی پرستاران، مجله مراقب­های نوین. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 9(2): 87-94.
Adriaenssens, J., De Gucht, V. & Maes, S. (2015). Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: a systematic review of 25 years of research. International journal of nursing studies, 52(2), 649-661.
Anvari, M. R. A., Kalali, N. S. & Gholipour, A. (2011). How does Personality Effect on Job Burnout?. International Journal of Trade, Economics and Finance2(2), 115.
Arbuckle, J. L. (2010). IBM SPSS Amos 19 user’s guide. Crawfordville, FL. Amos Development Corporation, 635.
Corner, J. (2001). Cancer, Care and Society. In: Corner J, Bailey C, ed Cancer Nursing: Care in Context, 1st ed, Blackwell, United Kingdom.
Crespo, M. & Cruzado, J. A. (1997). La evaluacion Del afrontamiento: adaptacion espanola Del cuestionario COPE con una muestra de estudiantes universitarios. Analisis y Modificacion de Conducta, 23, 797–830.
Duan-Porter, W., Hatch, D., Pendergast, J. F., Freude, G., Rose, U., Burr, H. & Potter, G. (2018). 12-month trajectories of depressive symptoms among nurses—Contribution of personality, job characteristics, coping, and burnout. Journal of affective disorders234, 67-73.
Emilia, I., Gómez-Urquiza, J. L., Cañadas, G. R., Albendín-García, L., Ortega-Campos, E. & Cañadas-De la Fuente, G. A. (2017). Burnout and its relationship with personality factors in oncology nurses. European Journal of Oncology Nursing, 30, 91-96.
Fornés-Vives, J., García-Banda, G., Frias-Navarro, D. & Pascual-Soler, M. (2019). Longitudinal study predicting burnout in Spanish nurses: The role of neuroticism and emotional coping. Personality and Individual Differences, 138, 286-291.
Fornés‐Vives, J., García-Banda, G., Frías-Navarro, D., Hermoso-Rodríguez, E. & Santos‐Abaunza, P. (2012). Stress and neuroticism in Spanish nursing students: A two‐wave longitudinal study. Research in nursing & health35(6), 589-597.
Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn‐out. Journal of social issues30(1), 159-165.
Gholipour, A., Akhavan Anvari, M. R., Seyed Kalali, N. & Yazdani, H. R. (2011, January). Investigation of the effects of the big five personality model on job burnout: Survey in an Iranian hospital. In International Conference on Economics and Finance Research(ICEFR), (Vol. 4).
Hudek-Knežević, J., Kalebić Maglica, B. & Krapić, N. (2011). Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses. Croatian medical journal52(4), 538-549.
Jiang, X. R., Du, J. J. & Dong, R. Y. (2017). Coping style, job burnout and mental health of university teachers of the millennial generation. Journal of Mathematical Science and Technology Education, 13 (7), 3379-3392.
Judge, T. A. & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of applied Psychology86(1), 80.
Koc, H., Arslan, S. & Topaloglu, I. (2009). Differentiation of burnout syndrome by profession and job: Gazi Burnout Inventory. Review of Economic and Business Studies4, 149-162.
Lambert, E. G., Hogan, N. L. & Jiang, S. (2010). A preliminary examination of the relationship between organisational structure and emotional burnout among correctional staff. The Howard journal of Criminal justice, 49(2), 125-146.
Makhdoom, I. F., Mehmood, B. & Atta, M. (2017). Mediating Role of Job Burnout for the Relationship of Perceived Organizational Politics and Counterproductive Work Behaviors among School Teachers. Journal of Behavioral Sciences27(2).
Maslach, C., Jackson, SE. & Leiter, MP. (1996). Maslach burnout inventory manual. 3rd ed. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
Maslach, C. & Jackson, S. E. (1993). Maslach Burnout Inventory Manual, 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Mo, S. & Shi, J. (2017). Linking ethical leadership to employee burnout, workplace deviance and performance: Testing the mediating roles of trust in leader and surface acting. Journal of Business Ethics144(2), 293-303.
Molero Jurado, M., Pérez-Fuentes, M., Gázquez Linares, J., Simón Márquez, M. & Martos Martínez, Á. (2018). Burnout risk and protection factors in certified nursing aides. International journal of environmental research and public health15(6), 1116.
Perrewé, P. L. (2011). The role of personality in human resource management. Journal of Human Resource Management Review, 21 (4).
Raman, P., Sambasivan, M. & Kumar, N. (2016). Counterproductive work behavior among frontline government employees: Role of personality, emotional intelligence, affectivity, emotional labor, and emotional exhaustion. Revista de Psicología Del Trabajo y de las Organizaciones, 32(1), 25-37.
Rammstedt, B. & John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of research in Personality41(1), 203-212.
Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2015), Organizational Behavior, 15th Ed., Pearson/Prentice Hall, UpperSaddle River, N.J.
Shkoler, O. & Tziner, A. (2017). The mediating and moderating role of burnout and emotional intelligence in the relationship between organizational justice and work misbehavior. Revista de Psicologia Del Trabajo y de las Organizations33(2), 157-164.
Tereszko, A., Drozdowicz, K., Szymura, M. F., Taurogiński, B., Tuleja, A., Korzeniowski, W. & Dudek, D. (2015). Burnout, neurotic symptoms and coping strategies in medical students. Archives of Psychiatry and Psychotherapy4, 17-22.