ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه آمار، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل واﻛﺎوی ابعاد سازمان­های استعدادمحور و ﺗﺪوﻳﻦ الگویی ﻧﻈﺮی برای بانک­های دولتی است. ﭘـﺎراداﻳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ­ﺷﻨﺎﺳﻲ تفسیری- برساختی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ و راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺮﻳﺔ زمینه‌یابی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻤﻮﻧـﻪ­ﮔﻴـﺮی نظری و ﻫﺪف‌مند، ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ نیمهﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان اجرایی بانک و اساتید متخصص مدیریت منابع انسانی، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘﻴﺎده­ﻛﺮدن و ﻛﺪﮔﺬاری ﺳﻪ‌ﻣﺮﺣﻠﻪ­ای، ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ با استفاده از نرم‌افزار کیفی nvivo، یافته­ها برمبنای چهار حیطه اصلی درقالب 15 کد گزینشی و 38 کد محوری شکل­ گرفت. پدیده استعدادمحوری به‌عنوان هسته اصلی مدل و 1. بستر و زمینه با سه کد گزینشی ساختار سیاسی- قانونی، ساختار فرهنگی و ساختار ذهنی، 2. شرایط علّی دارای پنج کدگزینشی ساختار سست­پیوند و افقی، اهداف ­منعطف و فردمحور، ارزشیابی سه‌سو­نگر، روابط غیررسمی و افقی و پویایی و ریسک­پذیری، 3. راهکار با چهار کد گزینشی استفاده از رهبران تحول­آفرین، تغییر بینش و باورها، ایجاد بانک ­استعداد و تبدیل‌شدن به سازمان ­یادگیرنده و 4. پیامدهای حاصل از پدیده استعدادمحوری برای سازمان با سه کد گزینشی استقرار نظام شایسته­سالاری، افزایش اثربخشی سازمان و بقای سازمان، دسته­بندی و مفهوم­سازی شدند. مدیران و اساتید متخصص، جهت رفع موانع استعدادمحوری ازیک‌طرف و تلاش برای ایجاد و تحقق شرایط و عوامل استعدادمحوری ازطرف‌دیگر، نوعی خوشبینی و امیدواری معرفتی را در فلسفه شخصی خود درراستای عملی­شدن استعدادمحوری برای سازمان­های دولتی تقویت کرده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، علی‌اکبر؛ فراهانی، ابوالفضل و بهمنی چوبستی، اکبر (1391). نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی، دوره چهارم ،شماره سیزدهم:260-237.
باقری، مسلم (1390). طراحی نظام مدیریت استعدادها جهت بهبود عملکرد کارکنان شرکت نفت و گاز پارس. پروژه پژوهشی (چاپ‌نشده)، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
حاجی‌کریمی، عباسعلی و حسینی، ابوالحسن (1389). تأثیر عوامل راهبردی زمینه‌ساز بر مدیریت استعداد. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره دوم: 51-71.
علامه، سیدمحسن؛ سماواتیان، حسین و رفعتی، پریسا (1396). ارائه مدل معماری سازمان استعدادمحور با رویکرد پژوهش ترکیبی.پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دوره هفتم، شماره سوم: 177-202.
قلی‌پور، آرین و افتخار، نیره (1395). ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مطالعه موردی: اپراتور تلفن همراه). پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره نهم شماره سی و چهارم: 55-84.
محمدپور، احمد (1389).ضدروش: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.
محمدپور، احمد (1397). ضدروش: زمینه­های فلسفی و رویه­های عملی در روش‌شناسی کیفی (ویراست دوم)، لوگوس.
Al Ariss, A. (2014). Global Talent Management: Challenges, Strategies and Opprotunities. New York: Springer International Publishing.
Buckingham, M. & Vosburgh, R. M. (2001). The 21st Century Human Resources Function: It's the Talent, Stupid! Human Resource Planning, 24(4), 17-23.
Cheese, P., Thomas, R. J. & Craig, E. (2008). The Talent Powered Organization: Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance. London: Kogan Page.
CIPD (2010). Talent Management; Understanding the Dimensions, CIPD, London.
Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19, 304-313.
D'Annunzio-Green, N. (2008). Managing the talent management pipeline: Towards a greater understanding of senior managers' perspectives in the hospitality and tourism sector. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 807-819.
Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 23, 272–285.
Echols, M. E. (2007). Winning the turnover war. www.talentmgt.com (Talent management).
Foster, C. (2015). Managing the flow of talent through organizations-aboundary-less model. Development and Learning in Organization: An International Journal, 29(1), 13-19.
Gagne, F. (2005). From Gifts to Talents: The DMGT as aDevelopment Model. In R. Sternberg, & J. E. Davidson, Conceptions of Giftedness (pp. 98-119). Cambridge: Cambridge University Press.
Gallardo-Gallardo, E., Dries, N. & González-Cruz, T. F. (2013). What is the meaning of ‘talent’ in the world of work? Human Resource Management Review, 23, 290–300.
 
Heinen, J. S. & O'Neill, C. (2004). Managing talent to maximize performance. Employment Relations Today, 31(2), 67-82.
Hoghlund, M. (2012). Quid pro quo? Examining Talent Management through the Lens of Psychological Contracts. Personnel Review, 41(2), 126-142.
Huselid, M. A., Beatty, R. W. & Becker, B. E. (2005). "A Players" or " A Positions"? The Strategic Logic of Workforce Management. HarvardBusiness Review, 1-8.
Hughes J. C. & Rog, E. (2008). Talent management “A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations”: Emerald 40. Group. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7): 743-757.
Ibraiz, T. & Randall, S. S. (2010). Global talent management: Literature review, integrative framework, and suggestions for further research. Journal of World Business, 45, 1222-133.
Iles, P., Chuai, X. & Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences, and drivers. Journal of World Business, 45, 179–189.
Iqbal, T. M., Qureshi, M. A. K. & Hijazi, S. T. (2013). Talent management is not an old wine in a new bottle, African.Journal ofBusiness Management, 7(35), 3609-3619.
Lewis, R. E. & Heckman. R. J. (2006). Talent management: a critical review. Human ResourcesManagement Review, 16, 139-154.
lyria, R. K. (2013). Role of Talent Management on Organızatıon Performance in Companıes Lısted in Naıbobı Securıty Exchange in Kenya: Lıterature Revıew.International Journal of Humanities and Social Science, 3, 285-290.
Mensah, J. K. (2015). A “coalesced framework” of talent management and Employee performance: For further research and practice. International Journal of Productivity and Performance Management, 64 (4):544-566.
Metana, S. H. (2010). Structural empowerment, psychological empowerment, and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers. Source Nephrology Nursing Journal, 38(2), 189-120.
Megers, M. C. & Woerkom, M. V. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49, 192–203.
Michaels, E., Handfield- Jones, H. & Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Boston: Harvard Business School Press.
Phillips, D. & O.Roper, K. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal ofcorporate Real Estate, 11(1), pp. 716.
O'Reilly, C. A. & Pfeffer, J. (2000). Hidden Value: How Great Companies Achieve Extraordinary Results with Ordinary People?, Boston: Harvard Business School Press.
Schiemann, W. A., Seibert, J. H. & Morgan, B. S. (2013). Hidden drivers of success: Leveraging employee insights for strategic advantage. Alexandria, VA: Society for Human resource Management.
Silzer, R. & Dowell, B. E. (2010). Strategy-driven talentmanagement: A Leadership Imperative. San Francisco:John Wiley & Sons.
Sinclair, M. l. (2004). A talent management strategy for the justice institute of BC. Thesis, available at: http://www.umi.com/pqdauto.
Shuaa, Arab Science Media Company (2008).Executive and Business Writer's Essays: TalenManagement: The Scientific Program of Implants. Sixteenth Year, Third Issue (363). Cairo Egypt.
Sweem, S. L. (2009). Leveraging Employee Engagement through a Talent Management Strategy, Optimizing Human Capital through Human Resources and OrganizationDevelopment Strategy in a Field Study, dissertation, available at: http://www.umi.com/pqdauto.
Tansely, C. (2011).What do we mean by the Term "Talent" in Talent Management?. Industrial and Commercial Training, 43(5), 266-274.
Ulrich, D. & Smallwood, N. (2011). What is Talent? The RBL Group.
Williams, M. (2000). The War for Talent: Getting the best from the best. London: CIPD House.
Yost, P. R. & Chang, G. (2009). Everyone Is Equal, but Some Are More Equal Than Others. Industrial and Organizational Psychology, 2(4), 442-445.