ارائه مدل سازمان استعدادمحور به روش نظریه زمینه‌یابی در بانک‌های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه آمار، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

چکیده
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واﻛﺎوی ابعاد سازمان‌های استعداد محور و ﺗﺪوﻳﻦ الگویی ﻧﻈﺮی برای بانک-های دولتی ﺑـﻮد. ﭘـﺎراداﻳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ تفسیری-برساختی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ و راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤﻮﻧـﻪ‌ﮔﻴـﺮی نظری و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ نیمهﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان اجرایی بانک و اساتید متخصص مدیریت منابع انسانی، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘﻴﺎده‌ﻛﺮدن و ﻛﺪﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ با استفاده از نرم افزار کیفی nvivo، یافته‌ها بر مبنای چهار حیطه اصلی در قالب 15 کد گزینشی و 38 کد محوری شکل‌گرفت. پدیده استعداد محوری به عنوان هسته اصلی مدل و 1- بستر و زمینه با سه کد گزینشی ساختار سیاسی-قانونی، ساختار فرهنگی و ساختار ذهنی 2- شرایط علّی دارای پنج کدگزینشی ساختار سست‌پیوند و افقی، اهداف‌منعطف و فردمحور، ارزشیابی سه‌سو‌نگر، روابط غیررسمی و افقی و پویایی و ریسک‌پذیری 3- راهکار با چهار کد گزینشی استفاده از رهبران تحول‌آفرین، تغییر بینش و باورها، ایجاد بانک‌استعداد و تبدیل شدن به سازمان‌یادگیرنده و 4- پیامدهای حاصل از پدیده استعداد محوری برای سازمان با سه کد گزینشی استقرار نظام شایسته‌سالاری، افزایش اثربخشی سازمان و بقای سازمان دسته‌بندی و مفهوم‌سازی شدند. مدیران و اساتید متخصص، جهت رفع موانع استعدادمحوری از یک طرف و تلاش برای ایجاد و تحقق شرایط و عوامل استعداد محوری از طرف دیگر، نوعی خوشبینی و امیدواری معرفتی را در فلسفه شخصی خود در راستای عملی‌شدن استعدادمحوری برای سازمان‌های دولتی تقویت کرده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات