ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌ای سازمان‌های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

2 مربی، دانشجو دکتری اقتصاد، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

چکیده

شایسته‌سالاری و استقرار مدیران شایسته به عنوان یکی از ضروری‌ترین عوامل موثر در موفقیت و پیشرفت نظام حکومتی می-باشد که می‌تواند امکان توسعه کشور را تسهیل نماید. تدوین شایستگی‌های مورد نیاز برای تصدی پست‌های مدیریتی دولتی و نیز ارائه مدل انتخاب فرد مناسب از میان مستعدین، اصلی‌ترین شرط برای تحقق نظام شایسته‌سالاری می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. به منظور اطمینان از دقت در فرایند انتخاب مدیران، در این پژوهش ترکیبی از چندین متدلوژی کمی و کیفی استفاده شده است. در روند اجرای پژوهش، نخست معیارهای اولیه شایستگی‌های مدیریتی با استفاده از پژوهش‌های پیشین و نیز شایستگی‌های مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته در قالب 6 معیار اصلی و 28 زیرمعیار جمع‌آوری گردید، در گام بعد گروه کانونی 45 نفره متشکل از متخصصان دانشگاهی و برخی از کارشناسان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل و با استفاده از متدلوژی دلفی فازی معیارهای شایستگی اولیه به 17 زیرمعیار کلیدی پالایش ‌گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی مهمترین شایستگی‌های شناسایی شده ضروری برای مدیران رتبه‌بندی و اهمیت‌گذاری شدند‌. در نهایت به منظور آزمون مدل ارائه شده و طی یک مطالعه موردی دیگر که در یکی از سازمان‌های مذکور صورت گرفت، 8 نفر از مدیران ارشد سازمان و افراد ذی‌نفوذ که قصد انتخاب یکی از مدیران حرفه‌ای خود، بین سه نفر از دواطلبین تصدی پست مدیریتی را داشتند، در قالب مدل پیشنهادی پژوهش، فرد شایسته جهت تصدی پست را انتخاب نمودند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تفکر استراتژیک، تیم‌سازی و مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان با اهمیت‌ترین اولویت‌ها در شایستگی‌‌های مدیران حرفه‌ای می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات