طراحی مدل رفتار حرفه‌ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده ی سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پسا دکتری مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
جریان‌های شکافنده‌ سازمانی، پدیده‌ای است که در مدیریت دولتی اپیدمی شده و ارکان تمامی سازمان‌های دولتی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، اما رفتار مدیران سازمان‌ها می‌تواند در تعدیل این پدیده مؤثر باشد. بنابراین، باتوجه‌به اهمیت رفتار مدیران در کنترل جریان‌های شکافنده‌ سازمانی، این پژوهش با هدف طراحی مدل رفتار حرفه‌ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده­ سازمانی در دانشگاه پیام‌نور انجام شد. در این پژوهش با بررسی جامع پیشینه و ادبیات تحقیق و همچنین استفاده از نظر متخصصان، هفت دسته متغیر مؤثر بر رفتار مدیران شناسایی شد. سپس با استفاده از فن مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) و با ابزار پرسشنامه، متغیرها در پنج سطح طبقه‌بندی شدند. درادامه، پس از مشخص‌شدن سطوح هریک از عوامل و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس در دسترس‌پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد؛ متغیرهای اخلاق و تخصص مدیر و متغیر محیط سازمان از عواملی هستند که بیشترین تأثیرگذاری را در رفتار حرفه‌ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده‌ سازمانی دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1392)، تحقیق در عملیات نرم: رویکردهای ساختاردهی مسئله، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
آذر، عادل و بیات، کریم (1387)، طراحی مدل فرایند محوری کسب‌وکار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(2): 18-3.
احمدی نوربخش، سیاوش (1391)، جریان‌های شکافنده یکی از مهم‌ترین دلایل غرق‌شدگی در دریای خزر، ماهنامه جهانگردان، 28: 34-29.
استونر جیمز، آ. اف؛ فریمن، آر. ای؛ دانیل، آر و گیلبرت، ج. آر (1389)، مدیریت: سازماندهی، رهبری و کنترل، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم.
الوانی، سیدمهدی (1395)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ پنجم.
پورقاز، عبدالوهاب و محمدی، امین (1390)، بررسی رابطه‌ منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، پژوهش­های مدیریت عمومی، 4(12): 130-111.
دونالد، من­زل (1391)، مدیریت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران سازمان­های دولتی و خصوصی، ترجمه سیدعلی‌اکبر احمدی، مژگان سیاهکلرودی و امیر نیکزاد، تهران: مهکامه، چاپ دوم.
سرلک، محمدعلی؛ شیرازی، اسکندر و کولیوند، پیرحسین (1395)، مدیریت ضربات روحی سازمانی، تهران: مهرماه، چاپ اول.
سرلک، محمدعلی و نوریائی، محمدحسین (1395)، شناسایی عوامل مؤثر بر جریان‌های شکافنده سازمان‌های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، مجله مدیریت دولتی، 8(4):
570-553.
سرلک، محمدعلی، رسولی، رضا، سلطانی، حشمت و نوریائی، محمدحسین (1396)، تحلیل و رتبه­بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان­های شکافندۀ سازمانی، پژوهش­های مدیریت عمومی،10(37): 82-59.
سیدجوادین، سیدرضا؛ هاشمی، مهدی و محمودیان، امید (1395)، ارائه مدلی به‌منظور تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت نفت و گاز با استفاده از مدل‌سازی ساختار تفسیری، مجله علمی- پژوهشی مدیریت دولتی، 8(1): 92-75.
علاقه‌بند، علی (1385)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی،تهران: نشر روان، چاپ هجدهم.
قاسمی، بهروز (1382)، تئوری‌های رفتار سازمانی،تهران: هیئت، چاپ اول.
قنبری، وحید و صفایی شکیب، علی (1396)، ساختاردهی به مسائل مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، 7(1): 24-23.
Anthony, J. D. (2007). Critical Perceptions of Organizational Change. Journal of Change Management, 7, 231-242.
Attri, R. Grover, S., Dev, N. & Kumar, D. (2012). Anism Approach for Modeling the Enablers in the Implementation of Total Productive Maintenance (TMP). International Journal System Assurance Engineering and Management, DOI:10.1007/s13198- 012-0088-7.
Carrol, A. B. (2004). The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and Society Review, 100(1), 1-7.
Charan, P., Shanka, R. & Baisy, R. (2008). Analysis of Interactions Among the Variables of Supply Chain Performance Measurement System Implementation. Business Process Management, 14(4), 512-529.
Cherry, A. A. (2000). Tasting the Effects of Social Accounting Information on Decision Making and Attitudes: A Laboratory Experiment. University of California- Los Angeles.
Cho, S. (2006). The Power of Public Relations in Media Relations: A, National Survey of Health Practitioners. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(3), 563-580.
Drea, J. T., Bruner, G. C. & Hensel, P. J. (1993). Comparing Alternative Measures of the French and Raven Power Bases. The Journal of Personal Selling, Sales Management, 13(4), 73-80.
Hinkin, T. R. & Schrieshiem, C. A. (1989). Development and Application of New Scales to Measure the French and Ravan Bases of Social Power. Journal of Applied Psychology, 74(4), 561-567.
Mandal, A. & Deshmukh, S. G. (1994). Vendor Selection Using Interpretive Structural Modeling (ISM). International Journal of Operations and Production Management, 14(6), 52-59.
O'Dwyer, B. (2009). Stakeholder Democracy- Challenges and Contributions from Social Accounting. Business Ethics: A European Review, 14(1), 28-41.
Ravi, V. & Shankar, R. (2005). Analysis of Interactions Among the Barriers of Reverse logistics. Technological Forecasting and Social Change, 72, 1011-1029.
Sanuders, M. N. K., Lewis, P. & Thornhill, A. (2003). Research Methods for Business Students (3rd Ed). Harlow: FT Prentice Hall.
Saxena, J. P., Dushia, S. & Vrat, P. (1992). Scenario Building: A Critical Study of Energy Conservation in the Indian Cement Industry. Technological Forecasting and Social Change, 41(2), 121-146.
 
Sharma, H. D., Gupta, A. D. & Sushil, B. (1995). The Objectives of Waste Management in India; A future Inquiry. Technological Forecasting and Social Change, 48, 258-309.
Takkar, J., Kanda, A. & Deshmokh, S. G. (2008). Evaluation of Buy Supplier Relationships Using an Integrated Mathematical Approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Graph Theoretic Approach. Journal of Manufacturing Technology Management, 19(1), 92-124.