تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار: تبیین نقش میانجی بخشش و تعدیل گر همدلی بین کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار با نقش میانجی بخشش و تعدیل‌گر همدلی پس از وقوع تعارض، انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی شماره 2 شهر کرمان بود و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای از 172 خوشه، 28 خوشه و از هر خوشه به روش انتساب متناسب با حجم هر خوشه، نمونه موردنظر به‌دست آمد که درمجموع 280 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و برازش مدل ساختاری بود، برای سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده‌ها نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل‌قبول‌بودن پرسشنامه‌ها و ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و سؤالات مورداستفاده بود. نتایج، حاکی از تأثیر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری بر تعارض در محیط کار به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق نقش میانجی بخشش بود. همچنین نتایج مؤید نقش تعدیل­گر همدلی بود؛ به نحوی که وجود همدلی میان کارکنان، تأثیر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری را در کاهش تعارضات سازمانی، تقویت می­کند.پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر تحلیل اثر عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری با نقش میانجی بخشش و تعدیلگر همدلی پس از وقوع تعارض در محیط کار در شهرک صنعتی شماره 2(خضرا) شهر کرمان انجام گرفت که در این میان به تبیین تعارض در محیط کار پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شرکت های واقع در شهرک صنعتی شماره 2 شهر کرمان بودند و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از 172 خوشه، 28 خوشه، و از هر خوشه به روش انتساب متناسب با حجم هر خوشه نمونه مورد نظر بدست آمد که کلا 280 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و برازش مدل ساختاری بود جهت سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده‌ها نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن پرسشنامه‌ها و ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و سوالات مورد استفاده بود. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت عذرخواهی خالصانه و تمایل به همکاری و بخشش برکاهش تعارض در محیط کار می باشد و همچنین همدلی نقش تعدیل کنندگی در این رابطه داشته است. در نهایت تایید نقش میانجی بخشش در کاهش تعارض در محل کار، نیاز به توجه هر چه بیشتر مدیران شهرک صنعتی شماره 2(خضرا) شهر کرمان به برنامه‌ریزی جهت تقویت متغیر فوق را آشکار ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم (1380)، ترجمه حسین الهی قمشه­ای، قم: نشر فاطمه‌الزهرا.

نهج‌البلاغه (1379)، محمد دشتی، قم: نشر مشهور.

اصول کافی (1385)، ترجمه صادق حسن‌زاده، تهران: نشر قائم آل‌محمد.

آمارنامه (1397)، گروه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، پاییز 1398.

بابازاده کشتلی، جعفر (1393)، شناسایی عوامل مؤثر در بهبود ارتباطات و رابطه آن با ایجاد همدلی سازمانی در بانک رفاه (مطالعه موردی ستاد مرکزی بانک رفاه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌‌نور، دانشگاه پیام‌نور استان تهران.

بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام (1386)، تهران‌، المکتبه ‌اسلامیه.‌

ترابی، یوسف (1394)، کارکردهای همدلی و هم‌زبانی مسئولان و کارکنان ساعس در ارتقای معنویت و اثربخشی سازمانی، مجله بصیرت و تربیت اسلامی، سال دوازدهم، شماره سی و چهار.

داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

درگاهی، حسین؛ موسوی، محمدهادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه و شهام، گلسا (1387)، مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره دوم، شماره یک، 122-112.

دیالمه، نیکو و افضلی قادی، منا (1395)، مؤلفه­های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی ازمنظرآموزه­های اسلام، مدیریتدردانشگاهاسلامی، سال پنجم، شماره دو: 417-442.

زندی، بهمن (1393)، بررسی دیوارنوشته­های شهر تهران از دیدگاه جامعه‌شناسی زبان، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره سوم، شماره دوم:101-89.

شفیعی، مجید محمد؛ حق‌شناس، آرزو و افروغ، امیر (1395)، همدلی در سازمان با تمرکز بر نقش معنویت در محیط کار با رویکرد سبک رهبری معنوی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان)، همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران.

صالحی، زینب (1391)، تحلیل و تبیین مفهوم بخشایش، پژوهش­های اخلاقی، سال چهارم، شماره دوم: 105-130. 

کهنوجی، مرضیه (1395)، بررسی ابعاد همدلی بین اعضای هیئت‌علمی دارای پست‌های مدیریتی باتوجه‌به نقش جنسیتی (مطالعه موردی: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان)، فصلنامه مطالعات منایع انسانی، سال پنجم، شماره بیستم: 171-186.

گل‌پرور، محسن و عریضی سامانی، حمیدرضا (1387)، فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگرینی شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، دوره پانزدهم، شماره سوم: 58-42.

محمدی، حسین (1392)، سرمایه اجتماعی و برخی شاخص‌های مهم آن در قرآن کریم، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، اردبهشت 1392.

نجفیان، مهدی؛ لسانی، مهدی و لسانی، محبوبه (1393)، جایگاه درستکاری، مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و بخشش مدیران در نظام تعلیم‌وتربیت اسلامی،مجله پژوهش‌های تعلیم‌وتربیت اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره ششم، شماره نهم: 37-16.

نوروزی، محمدتقی و علی­زاده، فرهاد (1391)، بررسی شیوه‌های پیشگیری از تعارض سازمانی در سیرة نبوی (ص)، اسلام و پژوهش­های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، پاییز و زمستان: 31 ـ 51.

Afsarmanesh, H. & Camarinha-Matos, L.M. (2005). A Framework for Management of Virtual Organization Breeding Environments. In: Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H., Ortiz A. (eds) Collaborative Networks and Their Breeding Environments. PRO-VE 2005. IFIP — The International Federation for Information Processing, vol 186. Springer, Boston.

Aquino, K., Grover, S.L., Goldman, B. & Folger, R. (2003). When push doesn’t come to shove: interpersonal forgiveness in the workplace relationships. Journal of Management Inquiry, 12(3), 209-216.

Arieli, S. & Tenne-Gazit, O. (2017). Values and behavior in a work environment: Taking a multi-level perspective. In S. Roccas & L. Sagiv (Eds.), Values and behavior. Taking a cross-cultural perspective, 115-141.

Ayoko, O. B. (2015). Workplace conflict and willingness to cooperate: the importance of apology and forgiveness. International Journal of Conflict Management, 27(2), 1-44.

Bachman, G.F. & Guerrero, L.K. (2006). Forgiveness and forgiving communication in datingrelationships: an expectancy–investment explanation. Journal of Social and Personal Relationships, 27(6), 801-823.

Basford, T. E., Offerman, L. R. & Behrend, T. (2013). Please accept my sincerest apologies: Examining follower reactions to leader apology. Journal of Business Ethics, 112, 1-19.

Bisel, R. S. & Messersmith, A. S. (2012) Organizational and Supervisory Apology Effectiveness: Apology Giving in Work Settings. Business Communication Quarterly, 75(4), 425–448.

Carré, A., Stefaniak, N., Ambrosi, F. D’o., Bensalah, L. & Chrystel, B. R. (2013). The Basic Empathy Scale in Adults (BES-A): Factor Structure of a Revised Form Psychological Assessment. American Psychological Association, 25(3), 679–691.

Cassé-Perrot, C., Fakra, E., Jouve, E. & Blin, O. (2007). Conceptualisation and validation of the Emotional State Questionnaire (ESQ): Evaluation of an emotionalprofile. L’Encéphale, 33(2), 169–178. doi:10.1016/S00137006(07)91547-X.

Chen, H. R. & Tseng, H. F. (2012). "Factors that influence acceptance of web-based e-learning systems for the in-service education of junior high school teachers in Taiwan." Evaluation and program planning, 35(3): 398-406.

Clark, M. A., Robertson, M. M. & Young, S. (2019). I feel your pain”: A critical review of organizational research on Empathy. Organizational Behavior, 40(2), 166–192.

Day, M.V. & Ross, M. (2012). The value of remorse: how drivers’ responses to police predict fines for speeding. Law and Human Behavior, 35(3), 221-234.

Davis, J. R. & Gold, G. J. (2011). An examination of emotional empathy, attributions of stability, and the link between perceived remorse and forgiveness. Journal ofPersonality and Individual Differences, 50(3), 392-397.

Decety, J. & Yoder, K. J. (2016).Empathy and motivation for justice: Cognitive empathy and concern, but not emotional empathy,predict sensitivity to injustice for others. Social Neuroscience, 11(1): 1–14.

De Sosua, A., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A. & James, C. (2010). Understanding dificits in empathy after trumatic brain injury: The role of affective responsivity. Cortex, 47(5), 526-535. DOI: 10.1016/j.cortex.2010.02.004.

Eisenberg, N., Spinard, T. & Sadovsky, A. (2006). Empathy–related responding in children. In M. Killen, Smetana, J. (Eds.), Handbook of moral development (pp. 17-549). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Erkutlu, H. & Chafra, J. (2013). Effects of Trust and Psychological Contract Violation on Authentic Leadership and Organizational Deviance. Management Research Review, 36(9), 828-848.

Fehr, R. & Gelfand, M. J. (2010). When apologies work: How matching apology components to victims’ self-construals facilitates forgiveness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 113(1), 37–50. doi:10.1016/j.obhdp.2010.04.002.

Fehr, R. & Gelfand, M. J. (2012). The forgiving organization: A multilevel model of forgiveness at work. Academy of Management Review, 37(4), 664–688.

Filimonova, V. (2016). Russian and Spanish Apologies: A Contrastive Pragmalinguistic Study. IULC Working Papers, 15(1), 62-102.

 

Fornell, C. & Larcker D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.

Han, A., Pereira L M., Santos, F C. & Lenaerts, T. (2013). Why so hard to say sorry: evolution of apology with commitments in the iterated Prisoner’s Dilemma. IJCAI '13 Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial Intelligence, 177-183.

Hubbard, A. S. E., Hendrickson, B., Fehrenbach, K S. & Sur, J. (2013). Effects of Timing and Sincerity of an Apology on Satisfaction and Changes in Negative Feelings during Conflicts. Western Journal of Communication, 77(3), 305-322,

Innamorati, M., Ebisch, S.J.H., Gallese, V. & Saggino, A. (2019). A bidimensional measure of empathy: Empathic Experience Scale. PLoS ONE, 14(4), e0216164.

Kaitelidou, D., Kontogianni, A., Galanis, P., Siskou, O., Mallidou, A. & Pavlkis, A. (2013). Conflict management and job satisfaction in pediatric hospitals in Greece. Journal of Nursing Management, 20(4), 571-8.

Kanske, P., Bockler, A. & Singer. T. (2017). Models, Mechanisms and Moderators Dissociating Empathy and Theory of Mind. Current Topics in Behavioral Neurosciences, 30, 193–206.

King, E. B., Hebl, M. R. & Beal, D. J. (2009). Conflict and cooperation in diverse workgroups. Journal of Social Issues, 65(2), 261-285.

Kirsten, A. W., Jimmieson, N. L. & Bordia, P. (2016). Shared perceptions of supervisor conflict management style: A cross-level moderator of relationship conflict and employee outcomes. International Journal of Conflict Management, 27(1), 25-49.

Jehn, K. A. (1995). A multi-method examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administration Science Quarterly, 40(2), 256-282.

Kanz, J. E. (2000). How do people conceptualize and use forgiveness? The forgiveness attitudes questionnaire. Counseling and Values, 44(3), 174-188.

Manusov, V. & Spitzberg, B. H. (2008). Attributes of attribution theory: Finding good cause in the search for theory. In D. O. Braithwaite & L. A. Baxter (Eds.), Engaging theories in interpersonal communication (pp. 37-49). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

McNulty, J. K. (2010). Forgiveness increases the likelihood of subsequent partner transgressions in marriage. Journal of Family Psychology, 24(6), 787-790.

Miller, K. (2014). Conditional and prospective apologies. The Journal of Value Inquiry, 48(3), 403-417.

Miri, A., Valavi, P. & heikh Azadi, M. (2015). Comparative Study of Conflict Management from the Viewpoint of Islam and Other Scientific Schools. Islam & Management, 23(6): 111- 138.

Mosadeghrad, A. (2015). Essentials of healthcare organization and management, Tehran: Dibagran Tehran.

Nunnally, J. (1978). "Psychometric methods." New York: McGraw.

Okimoto, T. G., Hornsey, M. J. & Wenzel, M. (2019). The power of grassroots expressions of remorse for promoting intergroup forgiveness. Journal of Experimental Social Psychology, 80, 39-51.

Palanski, M.E. (2012). Forgiveness and Reconciliation in the workplace: a multi-level perspective and research agenda. Journal of Business Ethics, 109(3), 275-287.

Purc, E. & Laguna, M. (2018). Personal Values and Innovative Behaviour of Employees. Frontiers in Psychology, 10, 865. doi:10.3389/fpsyg.2019.00865

Reade, C. & Lee, J. H. (2016). Does ethnic conflict impede or enable employee innovation behavior? The alchemic role of collaborative conflict management. International Journal of Conflict Management, 27 (2), DOI: 10.1108/IJCMA-09-2014-0071.

Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, P.M.E. & Jesuino, J.C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64 (5), 524- 532.

Rieffe, C. Ketelaar, L. & Wiefferink, C. (2010). Assessing empathy in young children،Construction and validation of an empathy questionnaire. Personality and Individual Differences, 49,362-367.

Robbins, S.P. (2010). Organizational Behavior, 13/E. Pearson Education India.

Sagiv, L., Sverdlik, N. & Schwarz, N. (2011). To compete or to cooperate? Values’ impact 24 on perception and action in social dilemma games. European Journal of Social 25 Psychology, 41(1), 64–77.

Schumann, K. (2018). The Psychology of Offering an Apology: Understanding the Barriers to Apologizing and How to Overcome Them. Current Directions in Psychological Science, 27(12), 1-5.

Scott, D., Bishop, J.W. & Chen, X. (2003). An examination of the relationship of employeeinvolvement with job satisfaction, employee cooperation and intention to quit in US and invested enterprise in China. International Journal of Organizational Analysis, 11(1), 3-19.

Sharma, N., Singh, V.K. & Kishore, J. (2015). Demographic Differences, Causes and Impact of Workplace Production Deviance on Organizations: an Empirical Study on Non-Punctuality of Employees in Service Cluster. Reaserch Journal of Social Science & Management, 3(8), 99-106.

Steele, R. R. & Blatz, C. W. (2014). Faith in the just behavior of others: Intergroup apologies and apology elaboration. Journal of Social and Political Psychology, 2(1), 268–288.

Tomlinson, E. C. (2012). The impact of apologies and promises on post-violation trust: The mediating role of interactional justice. International Journal of Conflict Management, 23(3), 224-247.

Wang, Q. (2011). A Conceptual and empirical investigation of leader virtues and virtuous leadership. A Thesis for the Degree Doctor of Business Administration, Open Access Dissertation and Theses, McMaster University, 116.

Weilenmann, S., Schnyder, U., Parkinson, B., Corda, C., Von Kanel, R. & Pfaltz, M.C. (2018). Emotion transfer, emotion regulation, and empathy-related processes in physician-patient interactions and their association with physician well-being: a theoretical model. Front Psychiatry, 9, 389. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00389 PMID: 30210371.

 

Wenzel, M., Melissa, F.A. & Bury, S.M. (2017). Collective apology, hope, and forgiveness. Journal of Experimental Social Psychology, 72(1), 75-87.

Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.

Worthington, E.L. (2006). Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application. Routledge, New York, NY.

Xia, L. & Weizheng C. (2013). The concept and realization of organizational virtuousness. Orient academic forum. Chengdu: Management School of Southwest University of Nationalities.

قرآن کریم (1380)، ترجمه حسین الهی قمشه­ای، قم: نشر فاطمه‌الزهرا.

نهج‌البلاغه (1379)، محمد دشتی، قم: نشر مشهور.

اصول کافی (1385)، ترجمه صادق حسن‌زاده، تهران: نشر قائم آل‌محمد.

آمارنامه (1397)، گروه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، پاییز 1398.

بابازاده کشتلی، جعفر (1393)، شناسایی عوامل مؤثر در بهبود ارتباطات و رابطه آن با ایجاد همدلی سازمانی در بانک رفاه (مطالعه موردی ستاد مرکزی بانک رفاه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌‌نور، دانشگاه پیام‌نور استان تهران.

بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام (1386)، تهران‌، المکتبه ‌اسلامیه.‌

ترابی، یوسف (1394)، کارکردهای همدلی و هم‌زبانی مسئولان و کارکنان ساعس در ارتقای معنویت و اثربخشی سازمانی، مجله بصیرت و تربیت اسلامی، سال دوازدهم، شماره سی و چهار.

داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

درگاهی، حسین؛ موسوی، محمدهادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه و شهام، گلسا (1387)، مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره دوم، شماره یک، 122-112.

دیالمه، نیکو و افضلی قادی، منا (1395)، مؤلفه­های رفتار فرانقشی در سازمان‌های آموزشی ازمنظرآموزه­های اسلام، مدیریتدردانشگاهاسلامی، سال پنجم، شماره دو: 417-442.

زندی، بهمن (1393)، بررسی دیوارنوشته­های شهر تهران از دیدگاه جامعه‌شناسی زبان، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره سوم، شماره دوم:101-89.

شفیعی، مجید محمد؛ حق‌شناس، آرزو و افروغ، امیر (1395)، همدلی در سازمان با تمرکز بر نقش معنویت در محیط کار با رویکرد سبک رهبری معنوی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان)، همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران.

صالحی، زینب (1391)، تحلیل و تبیین مفهوم بخشایش، پژوهش­های اخلاقی، سال چهارم، شماره دوم: 105-130. 

کهنوجی، مرضیه (1395)، بررسی ابعاد همدلی بین اعضای هیئت‌علمی دارای پست‌های مدیریتی باتوجه‌به نقش جنسیتی (مطالعه موردی: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان)، فصلنامه مطالعات منایع انسانی، سال پنجم، شماره بیستم: 171-186.

گل‌پرور، محسن و عریضی سامانی، حمیدرضا (1387)، فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگرینی شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، دوره پانزدهم، شماره سوم: 58-42.

محمدی، حسین (1392)، سرمایه اجتماعی و برخی شاخص‌های مهم آن در قرآن کریم، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، اردبهشت 1392.

نجفیان، مهدی؛ لسانی، مهدی و لسانی، محبوبه (1393)، جایگاه درستکاری، مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و بخشش مدیران در نظام تعلیم‌وتربیت اسلامی،مجله پژوهش‌های تعلیم‌وتربیت اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره ششم، شماره نهم: 37-16.

نوروزی، محمدتقی و علی­زاده، فرهاد (1391)، بررسی شیوه‌های پیشگیری از تعارض سازمانی در سیرة نبوی (ص)، اسلام و پژوهش­های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، پاییز و زمستان: 31 ـ 51.

Afsarmanesh, H. & Camarinha-Matos, L.M. (2005). A Framework for Management of Virtual Organization Breeding Environments. In: Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H., Ortiz A. (eds) Collaborative Networks and Their Breeding Environments. PRO-VE 2005. IFIP — The International Federation for Information Processing, vol 186. Springer, Boston.

Aquino, K., Grover, S.L., Goldman, B. & Folger, R. (2003). When push doesn’t come to shove: interpersonal forgiveness in the workplace relationships. Journal of Management Inquiry, 12(3), 209-216.

Arieli, S. & Tenne-Gazit, O. (2017). Values and behavior in a work environment: Taking a multi-level perspective. In S. Roccas & L. Sagiv (Eds.), Values and behavior. Taking a cross-cultural perspective, 115-141.

Ayoko, O. B. (2015). Workplace conflict and willingness to cooperate: the importance of apology and forgiveness. International Journal of Conflict Management, 27(2), 1-44.

Bachman, G.F. & Guerrero, L.K. (2006). Forgiveness and forgiving communication in datingrelationships: an expectancy–investment explanation. Journal of Social and Personal Relationships, 27(6), 801-823.

Basford, T. E., Offerman, L. R. & Behrend, T. (2013). Please accept my sincerest apologies: Examining follower reactions to leader apology. Journal of Business Ethics, 112, 1-19.

Bisel, R. S. & Messersmith, A. S. (2012) Organizational and Supervisory Apology Effectiveness: Apology Giving in Work Settings. Business Communication Quarterly, 75(4), 425–448.

Carré, A., Stefaniak, N., Ambrosi, F. D’o., Bensalah, L. & Chrystel, B. R. (2013). The Basic Empathy Scale in Adults (BES-A): Factor Structure of a Revised Form Psychological Assessment. American Psychological Association, 25(3), 679–691.

Cassé-Perrot, C., Fakra, E., Jouve, E. & Blin, O. (2007). Conceptualisation and validation of the Emotional State Questionnaire (ESQ): Evaluation of an emotionalprofile. L’Encéphale, 33(2), 169–178. doi:10.1016/S00137006(07)91547-X.

Chen, H. R. & Tseng, H. F. (2012). "Factors that influence acceptance of web-based e-learning systems for the in-service education of junior high school teachers in Taiwan." Evaluation and program planning, 35(3): 398-406.

Clark, M. A., Robertson, M. M. & Young, S. (2019). I feel your pain”: A critical review of organizational research on Empathy. Organizational Behavior, 40(2), 166–192.

Day, M.V. & Ross, M. (2012). The value of remorse: how drivers’ responses to police predict fines for speeding. Law and Human Behavior, 35(3), 221-234.

Davis, J. R. & Gold, G. J. (2011). An examination of emotional empathy, attributions of stability, and the link between perceived remorse and forgiveness. Journal ofPersonality and Individual Differences, 50(3), 392-397.

Decety, J. & Yoder, K. J. (2016).Empathy and motivation for justice: Cognitive empathy and concern, but not emotional empathy,predict sensitivity to injustice for others. Social Neuroscience, 11(1): 1–14.

De Sosua, A., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A. & James, C. (2010). Understanding dificits in empathy after trumatic brain injury: The role of affective responsivity. Cortex, 47(5), 526-535. DOI: 10.1016/j.cortex.2010.02.004.

Eisenberg, N., Spinard, T. & Sadovsky, A. (2006). Empathy–related responding in children. In M. Killen, Smetana, J. (Eds.), Handbook of moral development (pp. 17-549). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Erkutlu, H. & Chafra, J. (2013). Effects of Trust and Psychological Contract Violation on Authentic Leadership and Organizational Deviance. Management Research Review, 36(9), 828-848.

Fehr, R. & Gelfand, M. J. (2010). When apologies work: How matching apology components to victims’ self-construals facilitates forgiveness. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 113(1), 37–50. doi:10.1016/j.obhdp.2010.04.002.

Fehr, R. & Gelfand, M. J. (2012). The forgiving organization: A multilevel model of forgiveness at work. Academy of Management Review, 37(4), 664–688.

Filimonova, V. (2016). Russian and Spanish Apologies: A Contrastive Pragmalinguistic Study. IULC Working Papers, 15(1), 62-102.

 

Fornell, C. & Larcker D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.

Han, A., Pereira L M., Santos, F C. & Lenaerts, T. (2013). Why so hard to say sorry: evolution of apology with commitments in the iterated Prisoner’s Dilemma. IJCAI '13 Proceedings of the Twenty-Third international joint conference on Artificial Intelligence, 177-183.

Hubbard, A. S. E., Hendrickson, B., Fehrenbach, K S. & Sur, J. (2013). Effects of Timing and Sincerity of an Apology on Satisfaction and Changes in Negative Feelings during Conflicts. Western Journal of Communication, 77(3), 305-322,

Innamorati, M., Ebisch, S.J.H., Gallese, V. & Saggino, A. (2019). A bidimensional measure of empathy: Empathic Experience Scale. PLoS ONE, 14(4), e0216164.

Kaitelidou, D., Kontogianni, A., Galanis, P., Siskou, O., Mallidou, A. & Pavlkis, A. (2013). Conflict management and job satisfaction in pediatric hospitals in Greece. Journal of Nursing Management, 20(4), 571-8.

Kanske, P., Bockler, A. & Singer. T. (2017). Models, Mechanisms and Moderators Dissociating Empathy and Theory of Mind. Current Topics in Behavioral Neurosciences, 30, 193–206.

King, E. B., Hebl, M. R. & Beal, D. J. (2009). Conflict and cooperation in diverse workgroups. Journal of Social Issues, 65(2), 261-285.

Kirsten, A. W., Jimmieson, N. L. & Bordia, P. (2016). Shared perceptions of supervisor conflict management style: A cross-level moderator of relationship conflict and employee outcomes. International Journal of Conflict Management, 27(1), 25-49.

Jehn, K. A. (1995). A multi-method examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administration Science Quarterly, 40(2), 256-282.

Kanz, J. E. (2000). How do people conceptualize and use forgiveness? The forgiveness attitudes questionnaire. Counseling and Values, 44(3), 174-188.

Manusov, V. & Spitzberg, B. H. (2008). Attributes of attribution theory: Finding good cause in the search for theory. In D. O. Braithwaite & L. A. Baxter (Eds.), Engaging theories in interpersonal communication (pp. 37-49). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

McNulty, J. K. (2010). Forgiveness increases the likelihood of subsequent partner transgressions in marriage. Journal of Family Psychology, 24(6), 787-790.

Miller, K. (2014). Conditional and prospective apologies. The Journal of Value Inquiry, 48(3), 403-417.

Miri, A., Valavi, P. & heikh Azadi, M. (2015). Comparative Study of Conflict Management from the Viewpoint of Islam and Other Scientific Schools. Islam & Management, 23(6): 111- 138.

Mosadeghrad, A. (2015). Essentials of healthcare organization and management, Tehran: Dibagran Tehran.

Nunnally, J. (1978). "Psychometric methods." New York: McGraw.

Okimoto, T. G., Hornsey, M. J. & Wenzel, M. (2019). The power of grassroots expressions of remorse for promoting intergroup forgiveness. Journal of Experimental Social Psychology, 80, 39-51.

Palanski, M.E. (2012). Forgiveness and Reconciliation in the workplace: a multi-level perspective and research agenda. Journal of Business Ethics, 109(3), 275-287.

Purc, E. & Laguna, M. (2018). Personal Values and Innovative Behaviour of Employees. Frontiers in Psychology, 10, 865. doi:10.3389/fpsyg.2019.00865

Reade, C. & Lee, J. H. (2016). Does ethnic conflict impede or enable employee innovation behavior? The alchemic role of collaborative conflict management. International Journal of Conflict Management, 27 (2), DOI: 10.1108/IJCMA-09-2014-0071.

Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, P.M.E. & Jesuino, J.C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64 (5), 524- 532.

Rieffe, C. Ketelaar, L. & Wiefferink, C. (2010). Assessing empathy in young children،Construction and validation of an empathy questionnaire. Personality and Individual Differences, 49,362-367.

Robbins, S.P. (2010). Organizational Behavior, 13/E. Pearson Education India.

Sagiv, L., Sverdlik, N. & Schwarz, N. (2011). To compete or to cooperate? Values’ impact 24 on perception and action in social dilemma games. European Journal of Social 25 Psychology, 41(1), 64–77.

Schumann, K. (2018). The Psychology of Offering an Apology: Understanding the Barriers to Apologizing and How to Overcome Them. Current Directions in Psychological Science, 27(12), 1-5.

Scott, D., Bishop, J.W. & Chen, X. (2003). An examination of the relationship of employeeinvolvement with job satisfaction, employee cooperation and intention to quit in US and invested enterprise in China. International Journal of Organizational Analysis, 11(1), 3-19.

Sharma, N., Singh, V.K. & Kishore, J. (2015). Demographic Differences, Causes and Impact of Workplace Production Deviance on Organizations: an Empirical Study on Non-Punctuality of Employees in Service Cluster. Reaserch Journal of Social Science & Management, 3(8), 99-106.

Steele, R. R. & Blatz, C. W. (2014). Faith in the just behavior of others: Intergroup apologies and apology elaboration. Journal of Social and Political Psychology, 2(1), 268–288.

Tomlinson, E. C. (2012). The impact of apologies and promises on post-violation trust: The mediating role of interactional justice. International Journal of Conflict Management, 23(3), 224-247.

Wang, Q. (2011). A Conceptual and empirical investigation of leader virtues and virtuous leadership. A Thesis for the Degree Doctor of Business Administration, Open Access Dissertation and Theses, McMaster University, 116.

Weilenmann, S., Schnyder, U., Parkinson, B., Corda, C., Von Kanel, R. & Pfaltz, M.C. (2018). Emotion transfer, emotion regulation, and empathy-related processes in physician-patient interactions and their association with physician well-being: a theoretical model. Front Psychiatry, 9, 389. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00389 PMID: 30210371.

 

Wenzel, M., Melissa, F.A. & Bury, S.M. (2017). Collective apology, hope, and forgiveness. Journal of Experimental Social Psychology, 72(1), 75-87.

Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 33(1), 177-195.

Worthington, E.L. (2006). Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application. Routledge, New York, NY.

Xia, L. & Weizheng C. (2013). The concept and realization of organizational virtuousness. Orient academic forum. Chengdu: Management School of Southwest University of Nationalities.

Zhang, X. (2018). Social Functions of Conditional Apologies in Business Communication. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 7(5), 96-101& English Literature, 7(5), 96-101.