شناسائی مؤلفه های هوش معنوی بر اساس مثنوی معنوی مولوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه ویژه‌ای به شناخت معنای زندگی داشت. شناسائی معنای زندگی و حل مسائل ارزشی به‌وسیله هوش منطقی و عاطفی حاصل نمی‌شود، بلکه باید از هوشی ورای هوش‌های متعارف استفاده نمود که این موضوع درقالب مفهوم هوش معنوی بیان می‌شود. باتوجه‌به همپوشانی مباحث معنویت و عرفان با یکدیگر، هدف از انجام این تحقیق، شناسائی مؤلفه‌های هوش معنوی ‌براساس نظریات عارفِ عالی‌قدر مولانا می‌باشد. این تحقیق یک تحقیق بنیادی است که در آن به روش کیفیِ تحلیل مضمون، به شناسائی مؤلفه‌های هوش معنوی ‌براساس مثنوی معنوی مولانا پرداخته شده است. پس از انجام مراحل مختلف تحقیق، نُه مضمون اصلیِ: تسلیم، صبر، فروتنی، شُکرگذاری، پذیرش تفاوت‌ها، کُل‌نگری، نگرش سیستمی، همّت عالی و خودشناسی، شناسائی شد که نشان‌دهنده اهمیّت اخلاق در شکوفائی هوش معنوی بوده و بیانگر این نکته اساسی است که معیارِ سنجش هوش معنوی انسان، رفتار و کردار وی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استوارت، ماتیو (1396)، افسانه مدیریت، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

پارگامنت، کنت و ماهونی، آنت (2002)، معنویت کشف و حفظ امر مقدس، ترجمه محمدرضا جهانگیرزاده، مجله علمی- تخصصی معرفت. 4 (10)، 1384: 77-88.

سهرابی، فرامرز و ناصری، اسماعیل (1392)، هوش معنوی و مقیاس‌های سنجش آن، تهران: انتشارات آوای نور.

زارعی متین، حسن (1388)، مدیریترفتار سازمانیپیشرفته، تهران: آگاه.

زمانی، کریم (1390)، شرح جامع مثنوی معنوی، تهران: اطلاعات.

عابدی جعفری، حسن؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ حسن‌پور، اکبر و پیرملکی، پویا (1397)، تبیین الگوی تأثیر دینداری درونی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکار، مطالعات رفتار سازمانی، سال هفتم، شماره دوم: 93-127.

غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیمانی، لیلا و نوری‌مقدم، ثنا (1386)، هوش معنوی، فصلنامه اندیشۀ نویندینی، سال سوم، شماره دهم: 147-125.

معلمی، صدیقه (1388)، مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیرمعتاد، مجله علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 3: 235-242.

همتی نوع‌دوست گیلانی، مهناز؛ حسن‌زاده، محمدصادق و منزوی، فاطمه (1394)، بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزّت‌نفس سازمانی، مطالعات رفتارسازمانی، سال چهارم، شماره 1 (شماره پیاپی 12): 74-51.

Amram, J. Y. (2009). The contribution of emotional& spiritual intelligence to effective businessleadership, Doctoral dissertation, pal alto, California.

Buzan, T. (2001). The power of spiritual intelligence : 10 ways to tap into your spiritual genius. London , Thorsons.

Elkins, D. N., Hedstron, L. J. & Hughes, L. (1998). Toward a humanistic phenomenological spirituality, Journal of humanistic psycology, 28, 5-18.

Emmons, A. R. (2000). Spirituality and Intelligence: Problems and Prospects. The International Journal for the psychology of religion, 10(1), 57–64.

King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model & measure. Unpublished master’s thesis. Trent University. Peterborough, Ontario, Canada.

McMullen, B. (2003). Spiritual intelligence, Student British Medical Journal, 11, 60-62.

Noble, K. D. (2000). Spiritual intelligence: A new frame of mind, American Journal ofPsychiatry, 154, 826-831.

Noble, K. D. (2001). Riding the Wind horse: Spiritual Intelligence and the Growth of the Self. NJ, Hampton Press.

Sisk, D. A. (2002). Spiritual intelligence: the tenth intelligence that integrates all other Inteligences, Gifted education international, 16, 208-212.

Sisk, D.A. & Torrance, E. P. (2001). Spiritual Intelligence: Developing Higher Consciousness. Buffalo, NY, Creative Education Foundation.

Vaugan, F. (2003). What is spiritual intelligence?, Journal of Humanistic Psychology, 2, 42-48.

Wolman, R. R. (2001). Thinking with your soul: Spiritual intelligence and why it matters. New York, Harmony.

Wigglesworth, C. (2012). The 21 Skills of Spiritual Intelligence, Select Books, New York.

Zohar, D. & Marshall, l. (2000). SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence. London, Bloomsbury.

Zohar, D. (2004). Spiritual Capital: Wealth We Can Live By. Bloomsbury, London.

Walt, V. & Alletta, E. (2006). A descriptive and exploratory study towards a spiritual intelligent  transitional model of organizational communication University of South Africa. J NursRes, 35, 273-80.