تاثیر رهبری راهبردی - خدمتگزار بر آوا و عجین شدگی شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر و میانجی هویت‌ سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تلفیقی رهبری راهبردی- خدمتگزار بر آوای کارکنان و عجین‌شدگی شغلی با توجه به نقش تعدیلگری و میانجی گری هویت‌سازمانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان صورت گرفت. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه با طیف لیکرت می‌باشد، به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم-افزار PLS، بهره گرفته شد. یافته‌های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رهبری راهبردی بر عجین‌شدگی شغلی و هویت‌سازمانی کارکنان اثرگذار است، رهبری خدمتگزار بر عجین‌شدگی شغلی، آوای تدافعی کارکنان و آوای نوع‏دوستانه کارکنان تأثیر می‌گذارد. اثر هویت‌سازمانی بر عجین‌شدگی شغلی و نهایتاً اثر میانجی هویت‌سازمانی بر رابطه بین رهبری راهبردی و عجین‌شدگی شغلی مورد تأیید قرار گرفت اما تأثیر رهبری خدمتگزار بر آوای مطیع کارکنان، تأثیر آوای کارکنان (مطیع، تدافعی، نوع‏دوستانه) بر عجین‌شدگی شغلی، اثر میانجی متغیر آوای کارکنان (مطیع، تدافعی، نوع‏دوستانه) در رابطه میان رهبری خدمتگزار و عجین‌شدگی شغلی و نهایتاً اثر تعدیل‏گر هویت‌سازمانی در رابطه بین رهبری خدمتگزار و آوای کارکنان (مطیع، تدافعی، نوع‏دوستانه) مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات