شناسایی مؤلفه های انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

انگیزه ی کارکنان و مدیران بخش عمومی با انگیزه ی همتایان خود در بخش خصوصی متفاوت است. شناسایی مولفه های انگیزه خدمت عمومی در شهرداری قم به عنوان سازمانی که بیش از 50 درصد از بودجه سالانه خود را از محل منابع غیردولتی تأمین می کند، علاوه بر ایجاد ادبیات نظری بومی به ایجاد خدمت رسانی بهتر به شهروندان منجر می گردد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه استفاده و برای تجزیه و تحلیل آن از تکنیک تحلیل مضمونی استفاده گردید. در این راستا با 13 نفر از مدیران و کارکنان شهرداری قم به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و مضامین فراگیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تجزیه و تحلیل منجر به شکل گیری 44 کد توصیفی، هشت کد تفسیری و چهار مضمون فراگیر گردید. نتایج نشان داد که اعتقادات و مذهب، عدم تعلق به مادیات، احساسات درونی، ویژگی های فردی، شایسته سالاری و عدالت، ویژگی های شغل، توجه به منافع عمومی و بهبود جایگاه اجتماعی باعث شکل گیری(ایجاد) انگیزه خدمت عمومی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات