شناسایی مؤلفه های انگیزه خدمت عمومی در سازمان های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی با انگیزه همتایان خود در بخش خصوصی متفاوت است. شناسایی مؤلفه‌های انگیزه خدمت عمومی در شهرداری قم به‌عنوان سازمانی که بیش از 50 درصد از بودجه سالانه خود را از محل منابع غیردولتی تأمین می­کند، علاوه‌بر ایجاد ادبیات نظری بومی، به ایجاد خدمت­رسانی بهتر به شهروندان منجر می­شود. برای جمع­آوری داده­ها از مصاحبه و برای تجزیه‌وتحلیل آن از تکنیک تحلیل مضمونی استفاده شد. دراین‌راستا، با 13 نفر از مدیران و کارکنان شهرداری قم به روش نیمه­ساختاریافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و مضامین فراگیر تجزیه‌وتحلیل شد. این تجزیه‌وتحلیل به شکل‌گیری 44 کد توصیفی، هشت کد تفسیری و چهار مضمون فراگیر، منجر شد. نتایج نشان داد که اعتقادات و مذهب، عدم‌تعلق به مادیات، احساسات درونی، ویژگی­های فردی، شایسته‌سالاری و عدالت، ویژگی­های شغل، توجه به منافع عمومی و بهبود جایگاه اجتماعی، باعث شکل­گیری (ایجاد) انگیزه خدمت عمومی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسماعیلی، مهدی (1394)، بررسی رابطه بین انگیزه شغلی کارکنان و رضایت شغلی در شهرداری قم،
نشریه تخصصی راهبرد، شماره 9.
حمیدی­زاده، علی؛ طهماسبی، رضا و میرزایی، اشرف (1395)، بررسی عوامل موثر بر انگیزه خدمت عمومی،فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره چهارم، شماره دوم: 63-47.
رنجبر، هادی (1391)، نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی، دوره دهم، شماره سوم: 250-238.
زاهدی، شمس‌السادات و منتتظری محمودآبادی، محمد (1391)، ارائه الگوی ارتقای انگیزش خدمت عمومی مدیران برمبنای راهبرد مفهوم‌سازی داده‌بنیاد، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره اول، شماره اول: 22-10.
سیدجوادین، سیدرضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش، چاپ دوم.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، دوره پنجم، شماره دوم: 198-151.
محمدپور، احمد (1390)، ضدروش، جامعه‌شناسان، چاپ اول.
Bozeman, B., & Su, X. (2015). Public service motivation concepts and theory: A critique. Public administration review, 75(5), 700-710.
Buelens, M., & Van den Broeck, H. (2007). An analysis of differences in work motivation between public and private sector organizations. Public administration review, 67(1), 65-74.
Camilleri, E. (2007). Antecedents affecting public service motivation. Personnel review, 36(3), 356-377.
Coursey, D. H., & Pandey, S. K. (2007). Public service motivation measurement testing an abridged version of Perry's proposed scale. Administration & Society, 39(5), 547-568.
Crewson, P. E. (1997). Public-service motivation: Building empirical evidence of incidence and effect. Journal of public administration research and theory, 7(4), 499-518.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The new public service: Serving, not steering.
Davis, T. R., & Luthans, F. (1980). A social learning approach to organizational behavior. Academy of Management review, 5(2), 281-290.
Ferdousipour, L. (2016). The relationship among public service motivation, Civic-organizational behavior (obc), and service quality. Iranian Journal of Management Studies, 9(1), 1.
Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Resources Information Center, 29(2), 75-91.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1974). The Job Diagnostic Survey: An instrument for the diagnosis of jobs and the evaluation of job redesign projects.
King, N., & Horrocks, Ch. (2010). Interviews in Qualitative Research. London: Sage.
Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing.
Liu, B., Tang, N., & Zhu, X. (2008). Public service motivation and job satisfaction in China: An investigation of generalisability and instrumentality. International Journal of Manpower, 29(8), 684-699.
Lipponen, J., Olkkonen, M.E., & Mury, L. (2004). Personal value orientation as a moderator in relationships between perceived organizational justice and its hypothesized consequences. Social Justice Research, 17(3), 275-292.
Perry, J. L. (1996). Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of public administration research and theory, 6(1), 5-22.
Perry, J. L. (1997). Antecedents of public service motivation. Journal of public administration research and theory, 7(2), 181-197.
Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. Public administration review, 367-373.
Ritz, A., Brewer, G. A., & Neumann, O. (2016). Public service motivation: A systematic literature review and outlook. Public administration review, 76(3), 414-426
Rainey, H. G. (1982). Reward preferences among public and private managers: In search of the service ethic. The American Review of Public Administration, 16(4), 288-302.
Shamir, B. (1991). Meaning, self and motivation in organizations. Organization Studies, 12(3), 405-424.
Twining, J. (1999). A naturalistic journey into the collaboratory: in search of understanding for prospective participants. Dissertation. Texas Woman's University.
Vandenabeele, W., Hondeghem, A., Maesschalck, J., & Depré, R. (2004). Values and motivation in public administration: Public service motivation in an international comparative perspective. Paper presented at the EGPA 2004 Annual Conference (1-4 September 2004) Ljubljava, Slovenia.