روایت پژوهی تجربه مدیریت خشم در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سازمان‌ها به‌صورت بالقوه دارای زمینه‌های متعددی برای خشم هستند؛ لذا انتظار می‌رود کارکنان به اشکال مختلف خشم را تجربه کنند. هدف این پژوهش، فهم تجارب مدیریت خشم توسط کارکنان بانک مرکزی می‌باشد. روش این تحقیق روایت‌پژوهی کیفی است. داده‌ها ازطریق مراجعه به مستندات سازمانی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری شدند. برای تحلیل داده‌های تحقیق، ابتدا از روش تحلیل تم، علل و راهکارهای مدیریت خشم شناسایی شدند و سپس براساس ساختار پیرنگ، روایت کلی استخراج شد. مرور داستان‌های مشارکت‌کنندگان نشان می‌دهد برخی از عوامل بروز خشم مانند ویژگی‌های شخصیتی، تعارضات میان‌فردی، محدودیت‌های محیط کاری و ماهیت ستادی کار جامعه هدف در طول زمان ثابت بوده‌اند؛ لیکن باتوجه‌به تغییرات دهه اخیر در ترکیب کارکنان، برخی از علل تجربه خشم توسط اعضای فعلی سازمان عبارتند از: تنوع فرهنگی و نسلی کارکنان و عدم اثربخشی مدیریت منابع انسانی ازجمله جذب و مدیریت جانشین‌پروری و ارتقا. ضمناً یافته‌ها نشان می‌دهند که راهکارهای سازمانی و مدیریتی، تقویت نگرش‌های مثبت، آموزش و فرهنگ‌سازی پذیرش تنوع می‌تواند به مدیریت خشم در سازمان کمک کنند. متغیرهای تعدیل‌گر نیز شامل تجربیات پیشین، ویژگی‌های شخصیتی، پست و تحصیلات می‌باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قلی‌پور، آرین؛ محمداسماعیلی، ندا و دبیری، افشین (1397)، مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
قلی‌پور، آرین؛ بیات، سوده  و بد، مهدیه (1395)، بررسی علل و پیامدهای خشم در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5 (4): 123-149.
Ashkanasy, N. M., Hartel, C. E. J., & Zerbe, W. J. (2012). Overview: Experiencing and managing emotions in the workplace. In N. M. Ashkanasy, C. E. J. Härtel, & W. J. Zerbe (Eds.). Research on emotion in organizations, vol. 8: 1 –10. Bingley: Emerald Group.
Beames, J. R., O’Dean, S. M., Grisham, J. R., Moulds, M. L. & Denson, Th. F. (2019). Anger regulation in interpersonal contexts: Anger experience, aggressive behavior, and cardiovascular reactivity. Journal of Social and Personal Relationships, 36(5): 1441–1458.
Booth, J., & Mann, S. (2005). The experience of workplace anger. Leadership & Organization Development Journal, 26(4): 250-262.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101.
Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Chase, S. (2005). Narrative inquiry: multiple lenses, approaches, voices. In N.K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (3rd ed. 651-680). Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. 7th ed. London: Sage Publications.
Gibson, E.D., & Callister, R. R. (2010). Anger in Organizations: Review and Integration. Journal of Management, 36(1): 66-93.
Gilam, G., & Hendler, T. (2016). Deconstructing anger in the human brain. Current Topics in Behavioral Neurosciences, 30, 257–273.
Gross, J. G., & Barrett, L. F. )2013(. The emerging field of affective science. Emotion, 13: 997–998.
Kabo, F. W., Hwang, Y., Levenstein, M., & Owen-Smith, J. (2015). Shared paths to the lab: A sociospatial network analysis of collaboration. Environment and Behavior, 47: 57-84.
Khazanchi, S., Sprinkle, T. A., Masterson, S. S., & Tong, N. (2016). A spatial model of work relationships: the relationship-building and relationship-straining effect of workspace design. Academy of management Review. 1-47.
Kweon, B., Ulrich, R. S., Walker, V. D., & Tassinary, L. G. (2008). Anger and Stress, the Role of Landscape Posters in an Office Setting. Environment and Behavior. 40(3): 355-381.
 
Y., Ashkanasy, N. M., & Mehmood, K. (2017). The experience of anger and sadness in response to hurtful behavior: Effects of gender-pairing and national culture. Asia Pacific Journal of Management, 34: 423–441.
Lindebaum, D., & Geddes, D. (2016). The place of role of (moral) anger in organizational behavior studies. Journal of Organizational Behavior. 37: 738-57.
Lindebaum, D., & Gabriel, Y. (2016). Anger and Organization Studies: from social disorder to moral order. Organization Studies. 37(7): 1-16.
Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). beginning qualitative research: A Philosophic and practical guide. London: The Falmer Press.
Novaco, R. W. (1976). The functions and regulation of the arousal of anger. The American Journal of Psychiatry, 133(10): 1124-1128.
Novaco, R. W. (2016). Anger. In G. Fink (Ed.), Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior (pp. 285–292). London, UK: Academic Press.
Rafaeli, A., & Sutton, R. I. (1991). Emotional contrast strategies as means of social influence: Lessons from criminal interrogators and bill collectors. Academy of Management Journal, 34: 749-775.
Riessman, C. K. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. California: Sage publications.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). Essentials of Organizational Behavior. 14th ed. Rev. Pearson Education Limited.
Saunders, M., Lewis, Ph., & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students. 7th ed. Rev. Pearson Education Limited.
Spielberger, CD. (1988). Professional manual for the State-Trait Anger Expression Inventory. Odessa FL: Psychological Assessment resources.
Suter, M. J., Byrne, M. K, Byrne, S., Howells, K., & Day, A. (2002). Anger in Prisoners: Women Are Different from Men. Personality and Individual Difference, 32: 1087-1100.
Urick, M. J., Hollensbe, E. C., Masterson, S. S., & Lyons, S. T. (2017). Understanding and Managing Intergenerational Conflict: An Examination of Influences and Strategies. Work, Aging and Retirement, 3(2): 166–185.
Vagg, P. R., Spielberger, Charles D., & Wasala, Carol. (2002). Effects of Organizational Level and Gender on Stress in the Workplace. International Journal of Stress Management, 9 (4): 243-261.
Van Kleef, G. A. (2014). Understanding the positive and negative effects of emotional expressions in organizations: EASI does it. Human Relations, 67, 1145–1164.
Yussen, S. R., & Ozcan N. M. (1997). The development of knowledge about narratives. Issues in Educational Psychology: Contributions from Educational Psychology. 2 (1): 1-68.
Zenteno-Hidalgo, A C. (2012). A Model of workplace anger response cycles. Advisor: Dr. Deanna Geddes, Temple University, PhD diss.