روایت پژوهی تجربه مدیریت خشم در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سازمان ها به صورت بالقوه دارای زمینه های متعددی برای خشم هستند؛ لذا انتظار می رود کارکنان به اشکال مختلف خشم را تجربه کنند. هدف این پژوهش فهم تجارب مدیریت خشم توسط کارکنان بانک مرکزی می باشد. روش این تحقیق روایت پژوهی کیفی است. داده ها از طریق مراجعه به مستندات سازمانی و مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. برای تحلیل داده های تحقیق، ابتدا از روش تحلیل تم علل و راهکارهای مدیریت خشم شناسایی گردیدند و سپس براساس ساختار پیرنگ روایت کلی استخراج شد. مرور داستانهای مشارکت کنندگان نشان می دهد برخی از عوامل بروز خشم مانند ویژگیهای شخصیتی، تعارضات میان فردی، محدودیتهای محیط کاری و ماهیت ستادی کار جامعه هدف در طول زمان ثابت بوده اند؛ لیکن با توجه به تغییرات دهه اخیر در ترکیب کارکنان، برخی از علل تجربه خشم توسط اعضای فعلی سازمان عبارتند از: تنوع فرهنگی و نسلی کارکنان و عدم اثربخشی مدیریت منابع انسانی از جمله جذب و مدیریت جانشین پروری و ارتقا. ضمناً یافته ها نشان می دهند که راهکارهای سازمانی و مدیریتی، تقویت نگرشهای مثبت، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تنوع می تواند به مدیریت خشم در سازمان کمک کنند. متغیرهای تعدیلگر نیز شامل تجربیات پیشین، ویژگیهای شخصیتی، پست و تحصیلات می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات