مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل فرهنگ سازمانی اثرگذار بر راهبردهای سرمایه­انسانی بوده است. پژوهش  حاضر ازمنظر هدف، کاربردی- توسعه­ای و براساس سطح تحلیل، توصیفی- پیمایشی است. سازمان موردمطالعه، کتابخانه ملی شهر تهران بود که براساس جدول مورگان، حجم جامعه برابر 291 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده میان کارکنان این سازمان مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی­ظاهری و محتوایی آن با استناد به نظر خبرگان و اساتید، و پایایی آن با استناد به ضریب آلفای کرونباخ(984/0) تأیید شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون کا.ام.او، تحلیل واریانس فریدمن، تحلیل­عاملی مرتبه­اول ومرتبه­دوم، ومدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی با متغیرهای راهبرد­های سرمایه انسانی روابط مثبت معنی‌داری وجود دارد. درخروجی مدل­یابی معادلات ساختاری نیز تأثیر مستقیم متغیرهای فرهنگ سازمانی بر متغیرهای راهبرد­های سرمایه انسانی معنی‌دار به­دست آمدند. نتایج، حاکی از تأیید مدل مفهومی و استحکام بالای اثرات فرهنگ سازمانی بر راهبرد­های سرمایه انسانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الوانی، سیدمهدی (1397)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ55.
باقری، یوسف (1392)، طراحی الگوی اثر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر عملکرد فدراسیون­های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، به راهنمایی غلامرضا شعبانی بهار، دانشگاه ابوعلی سینا، مقطع دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی.
پور، سمیرا و مرتضوی، سعید (1392)، تبیین عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار مبتنی‌بر تسهیم دانش، ­مطالعات رفتار سازمانی، دوره دوم، شماره سوم، پیاپی6: 43-70.
توماس، استیون (1394)، بهبود نگهداشت و قابلیت اطمینان ازطریق تغییر فرهنگی، ترجمه سارا بانکی و همکاران، تهران: آریانا قلم.
رسولی، رضا و صالحی، علی (1394)، مدیریت راهبردی پیشرفته، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
رسولی، رضا و صالحی، علی (1395)،مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
فرهی، علی؛ ابراهیمی، الهام؛ سلطانی، محمدرضا و هوشنگی، مهدی (1396)، سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی باتوجه‌به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته، مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی22: 1-25.
کوشکی ­جهرمی، علی‌رضا؛ سیدنقوی، میرعلی؛ حسین­پور، داوود و محمدی‌مقدم، یوسف (1393)، الگوی هم‌ردیفی مفاهیم رفتار سازمانی (مفاهیم انگیزش، مشارکت و کنترل کارکنان) جهت توسعه یادگیری دوجانبه (مورد مطالعه: صنعت داروسازی)، مطالعات رفتار سازمانی، دوره سوم، شماره سوم، پیاپی10: 19-46.
لاندی، اولیو و کاولینگ، آلن (1395)، راهبردهای توسعه منابع انسانی، ترجمه سیدحسین ابطحی و همکاران، تهران: نشر فوژان.
Abubaker, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elci, A. (2017). Knowledge Management, Decision-making Style & Organizational Performance. Journal of Innovation & Knowledge, 4(2),104-114.
Armstrong, M. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. Jellyfish, 13th Edition, USA.
Baker, A. (2018). Investigation of the Interaction between Organizational Culture & Knowledge Sharing through Socialization: A Multi-level Perspective. Dissertation of PhD., Information Systems. Nova Southeastern University, USA.
Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). Emergent knowledge strategies: Strategic thinking in knowledge management. Cham: Springer International Publishing, USA.
Cahyaningsih, E., Sensuse, D., Arymuthy, A. M., & Wibowo, W. C. (2017). Nusantara: A New Model of Knowledge management in Government Human Capital Management. Indonesia, 4th Information Systems International Conference, Procedia Computer Science 124, 61-68.
Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing & Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework. CA, Jossey-Bass, a Wiley Imprint, 3rd Edition, San Francisco.
Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory & Practice. Elsvier Inc., UK.
Destler, N. D. (2014). Creating a Performance Culture: Incentives, Climate & Organizational Change. The American Review of Public Administration, 1-25.
Dubey, R. Gunasekaran, A., Helo, P., Papadopoulos, T. & Sahay, B. S. (2017). Explaining the Impact of Reconfigurable Manufacturing Systems on Environmental Performance: the Role of Top Management& Organizational Culture. Cleaner Production, 141, 56-66.
Durst, S., Hinteregger, C., & Zieba, M. (2019). The Linkage between Knowledge Risk Management & Organizational Performance. Business Research, 105, 1-10.
Flamholtz, E. G., Randle, Y. (2011). Corporate Culture, the Ultimate Strategic Randle. Stanford Business Books, Stanford, California.
Giniuniene, J., & Jurksiene, L. (2015). Dynamic Capabilities, Innovation & Organizational Learning: Interrelations & Impact on Firm Performance. Journal of Behavioral Science, 213, 985-991.
Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2014). Organizational Behavior. South-Western, Cengage Learning, 11th edition, USA.
Gonzales, R. V. D., & Melo, T. M. (2018). The effects of organization context on knowledge exploration & exploitation. Journal of Business Research, 90, 215-225.
Gregory, B. T., Harris, S. G., Armenakis, A., & Shook, C. L. (2009). Organizational Culture& Effectiveness: a Study of Values, Attitudes& Organizational Outcomes. Journal of Business Research, 62 (7), 673-679.
Hatcher, T. G. (2007).Human Resources Development Quarterly. Jones Wiley & Sons, Vol. 18 (2), USA.
Jacobs, R., Mannion, R., Davies, H. T. O., Harrison, S., Konteh, F., & Walshe, K. (2013). The Relationship between Organizational Culture& Performance in Acute Hospitals. Social Science& Medicine, 76, 115-125.
Jaques, D. (2014). Investigating Culture, A Quantitative Study of Human Service Organization’s Culture. Dissertation of PhD. Chicago School of Professional Psychology, USA.
Jung, T., Scott, T., Davies, H. T. O., Bower, P., Whalley, D., McNally, R., & Mannion, R. (2009). Instruments for Exploring Organizational Culture: a Review of the Literature. Public Administration Review, 69 (6), 1087-1096.
Kianto, A., Saenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital & innovation, Journal of Business Research, 81, 11-20.
Kim, C., & Schachter, H. L. (2013). Exploring Followership in a Public Setting: Is it a Missing Link between Participative Leadership & Organizational Performance? American Review of Public Administration, 1-22.
Lendzion, J. P. (2015). Human Resources Management in the System of Organizational Knowledge Management. Procedia manufacturing, 3, 674-680.
Moon, M. J. (2000). Organizational Commitment Revisited in New Public Management: Motivation, Organizational Culture, Sector & Managerial Level. Public Performance & Management Review, 24 (2), 177-194.
Moore, L. L., Grabsch, S., & Craig, R. (2010). Using Achievement Motivation Theory to Explain Student Participation in a Residential Leadership Learning Community. Leadership Education, 9 (2), 22-34.
O’Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People & Organizational Culture: a Profile Comparison Approach to Assessing Person-organization Fil. Academy of Managerial Journal, 34 (3), 487-516.
Pardee, R. L. (1990). Motivation Theories of Maslow, Herzberg, McGregor & McClelland. A Literature Review of Selected Theories Dealing with Job Satisfaction & Motivation. Educational Resources Information Center (ERIC). www.Eric.ed.gov.
Ravasi, D., & Schultz, M. (2006). Responding to Organizational Identity Threads: Exploring the Role of Organizational Culture. Academy of Managerial Journal, 49 (3), 433-458.
Razak, N. A., Pangil, F., & Yunus, N. (2016). Theories of Knowledge Management Sharing Behavior in Business Strategy. Procedia Economics& Finance, 37, 545-553.
Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power Comparison of Shapiro-Wilk, Kolmogrov-Smirnov, Lilliefors & Anderson-Darling Tests. Statistical Modeling & Analytics, 2 (1), 21-33.
Robbins, S. P., Judge, T. A. (2013) Organizational Behavior. Pearson, 15th edition, USA.
Roughton, J., Crutchfield, N., & Waite, M. (2019). Safety Culture: an Innovation Leadership Approach. Butterworth-Heinemann, 2nd edition, UK.
Schneider, S. C., Barsoux, J. S., & Gunter K. (2014). Managing across Cultures. Pearson Education Limited, 3rd edition, Uk.
Schein, E. H. (2009). The Corporate Culture Survival Guide. Jossey-Bass, Wiley Imprint, USA.
Schein, E. H. (2017). Organizational Culture & Leadership. John Wiley & Sons, 5th edition, USA.
Wei, Z., Baiyin Y., & McLean, G. N. (2010). Linking Organizational Culture, Structure, Strategy, & Organizational Effectiveness: Mediating role of Knowledge Management, Journal of Business Research, 63, 763-771.
Wiewiora, A., Trigunarsyah, B., Murphy, G., & Coffey, V. (2013). Organizational Culture & Willingness to Share Knowledge: a Competing Values Perspective in Australian Context. International Journal of Project Management, 31 (8), 1163-1174.
Yiing, L. H., & Ahmad, K. Z. (2009). The Moderating Effects of Organizational Behavior & Organizational Commitment & Job Satisfaction & Performance. Leadership & Organization Development Journal, 30 (1), 53-86.
Yu, W., Jacobs, W. D., & Enns, H. (2013). The Effects of Supply Chain Integration on Customer Satisfaction & Financial Performance: an Organizational Learning Perspective. Journal of Production Economics, 146, 346-358.
Zhen, Shao. (2019). Interactions’ Effect of Strategic Behaviors & Organizational Culture on IS-Business Strategic Alignment & Enterprise Systems Assimilation.Journal ofInformation Management, 44, 96-108.