مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل فرهنگ ‌سازمانی اثرگذار بر استراتژی‌های سرمایه‌انسانی بوده‌ است. پژوهش -حاضر ازمنظر هدف کاربردی-توسعه‌ای؛ براساس‌ سطح تحلیل توصیفی-پیمایشی می‌باشد. سازمان مورد مطالعه، کتابخانه ‌ملی شهر تهران بود که بر اساس جدول مورگان، حجم جامعه برابر 291 نفر و با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی‌ ساده در میان کارکنان این سازمان مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی‌ظاهری ومحتوایی آن با استناد به نظر خبرگان و اساتید، و پایایی آن با استناد به ضریب آلفای کرونباخ(984/0) تایید شده است. به ‌منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون کا.ام.او، تحلیل واریانس‌ فریدمن، تحلیل‌عاملی مرتبه‌اول ومرتبه‌دوم، ومدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی با متغیرهای استراتژی‌های سرمایه انسانی روابط مثبت معناداری وجود دارد. درخروجی مدل‌یابی معادلات ‌ساختاری نیز تاثیرمستقیم متغیرهای فرهنگ سازمانی بر متغیرهای استراتژی‌های سرمایه انسانی معنادار به‌دست آمدند. نتایج حاکی از تایید مدل مفهومی و استحکام بالای اثرات فرهنگ سازمانی بر استراتژی‌های سرمایه انسانی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات