بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران، ایران.

4 مربی، جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک. اراک، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی در یکی از سازمان‌های رسانه‌ای نوشتاری شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان رسانه‌ای‌ مورد نظر در شهر تهران می باشد (365 نفر) و نمونه آماری شامل ۱۷۲ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی لیتوین و استرینجر، پرسشنامه فنون مدیریت تصویرپردازی بولینو و ترنلی و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شد. در نهایت داده ها ی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی و بکارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران تاثیر دارد و همچنین بکارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی بر ادراک از عدالت سازمانی اثر دارد و در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات