بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، رفتار سازمانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تهران، ایران.

4 مربی، جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک. اراک، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی در یکی از سازمان­های رسانه­ای نوشتاری شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان رسانه­ای­ موردنظر در شهر تهران است (365 نفر) و نمونه آماری شامل ۱۷۲ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی لیتوین و استرینجر، پرسشنامه فنون مدیریت تصویرپردازی بولینو و ترنلی و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شد. درنهایت داده­های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی و به‌کارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران تأثیر دارد و همچنین به‌کارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی بر ادراک از عدالت سازمانی اثر دارد و در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حبیبی، رؤیا و ساکی، محمدرضا (۱۳۹۱)، مدیریت تصویر از خود و عدالت سازمانی: بازیگران موفق یا مدیران موفق، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره دوم، مسلسل(۱۴): 76-53.
دامغانیان، حسین؛ رستگار، عباسعلی؛ یزدانی زیارت، محمد و قنبری، موسی‌الرضا (1395)، تأثیر مهارت‌های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه‌ای خشنودسازی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شماره 1 (شماره پیاپی 17): 121-143.
رضائیان، علی (۱۳۸۴)، انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اول.
ــــــــــــــــ  (۱۳۸۵)،مبانی مدیریت رفتار سازمانی،تهران: سمت، چاپ هفتم.
ــــــــــــــــ  (۱۳۹۱)، مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، تهران: سمت، چاپ ششم.
زارع، امین؛ ابراهیمی، مسیح؛ سنجقی، محمدابراهیم و رمضان، مجید (1396)، شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به‌عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 1 (شماره پیاپی 21): 32-1.
طبرسا، غلامعلی و معینی کربکندی، منصوره (۱۳۹۳)، بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست‌و‌سوم، شماره 76: ۱۸۶-۱۵۷.
غفاری، رحمان؛ احمدی، مسعود و رستم­نیا، یحیی (1397)، سازمان دورو، ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب: کهن‌الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویرپردازی هدف‌مند از خود، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال هفتم، شماره 4 (شماره پیاپی 27): 163-139.
گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه (۱۳۸۱)، اصول، مبانی و نظریه‌های جو و فرهنگ سازمانی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
نقی امیری، علی (۱۳۸۶)، تبیین رفتار مبتنی‌بر اختیار، فرهنگ مدیریت، سال 5، شماره 15: ۱۸۱-۱۶۱.
هادوی نژاد، مصطفی؛ دانایی­فرد، حسن؛ آذر، عادل و خائف الهی، احمدعلی (1394)، رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی سازمان، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 13: 40-15.
همتی نوع‌دوست گیلانی، مهناز؛ حسن­زاده، محمدصادق و منزوی، فاطمه (1394)، بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت‌نفس سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 1 (شماره پیاپی 12): 74-51.
Artis, S. (2007). The effects of perceived organizational support on training and safety in Latino and nin-Latino construction workers. Doctoral Dissertation. ProQuest, Facultyof the Virginia Polytechnic Institute and State University.
Bolino, M. C., Klotz, A. C., & Daniels, D. (2013). The impact of impression management over time. Journal of Managerial Psychology, 29(3), 266-284.
Brouer, R. L., Badaway, R. L., Gallagher, V. C., & Haber, J. A. (2014). Political skill dimensionality and impression management choice and effective use. Journal of Business Psychology, 29(1), 1-20.
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, NY: Doubleday Anchor.
Gwal, R. (2015). Tactics of impression management: relative success on workplace relationship. The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 37-44.
Hoy, W. (2014). Elementary school climate: A revision of the OCDQ. Educational Administration Quarterly, 22, 93-110.
Jones, E.E., Pittman, T.S., & Jones, E.E. (1982). Toward a general theory of strategic self-presentation. Psychological Perspectives on the Self, 1, 231-262.
Lin, R., & Sun, B. (2018). Perceptions of organizational politics influences on feedback avoidance behavior: the effect of impression management motive and emotional intelligence. Journal of Service Science and Management, 11(1), 26.
Litwin, G. H., & Stringer, A. R. (1968). Motivation and Organizational Climate. Boston: Harvard University.
Mello, J. A. (2002). Strategic Human Resource Management. South-western: Thomson Learning.
Ming Chung, D., Rodgers, M.S., Shih, E., & Song, X-B (2015). Leaders impression management during organizational decline: The roles ofpublicity, image concerns and incentive and incentive compensation. The leadersip Quarterly, 26: 270-285.
Poon, J. M. L. (2001). Situational antecedents and outcomes of organizational politics perceptions. Journal of Managerial Psychology, 18(2), 138-155.
Soran, S., & Balkan, M. O. (2013). The effects of impression management tactics on emotional expressions: Research on banking sector. Journal of Global Strategic Management, 13, 154-163.
Xu, A. J., Loi, R., & Ngo, H. Y. (2016). Ethical leadership behavior and employee justice perceptions: The mediating role of trust in organization. Journal of Business Ethics, 134(3), 493–504.