طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد یار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران .

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

در میان عوامل تأثیر گذار بر شکل‌گیری رفتار ، نقش «عقلانیت و احساساسات» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش طراحی مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. راهبرد این تحقیق کیفی و کمی می‌باشد. در مرحله کیفی با استفاده از روش فرایند چرخه‌ای تحلیل و با بهره گیری از فن دلفی، رفتارهای شناسایی شده حاصل از عقلانیت الهی و احساس، به چهار دسته‌ی: متعالی، پسندیده، ناپسند و پَست طبقه‌بندی شد و روایی محتوایی مدل توسط 14 نفر از خبرگان آگاه به موضوع تایید گردید. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 1477 نفر از کارکنان شرکت توزیع برق شیراز می‌باشد که نمونه 313 نفری به روش تصادفی انتخاب گردید. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و بوسیله نرم افزارهای SPSS-23 و PLS-3 و با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد عقلانیت الهی کارکنان بر رفتارهای پسندیده، ناپسند و پَست اثرگذار است. از سوی دیگر، اثر عقلانیت الهی کارکنان بر رفتار متعالی و همچنین احساسات کارکنان بر رفتارهای چهارگانه تایید نشد که پس از آسیب شناسی، پیشنهاداتی برای تقویت رفتار متعالی کارکنان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات