تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان با تأکید بر میانجیگری رفتارهای منعطف و سازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

در این مطالعه، تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان با تأکید بر میانجیگری رفتاهای منعطف و سازگار بررسی می‎شود. این پژوهش کاربردی، کمی و توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری آن را کارکنان و مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط در شهر کرمان تشکیل می‌دهند برای نمونه‌گیری نیز از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‎ها حاکی از آن است که رفتارهای باز و بستۀ رهبران به ترتیب به بروز رفتارهای نوآوری اکتشافی و بهره‌بردار از سوی کارکنان منجر خواهد شد. بر طبق نتایج به دست آمده، استفاده از آمیزه‌ای از هر دو رفتار رهبری یا رهبری دوسوتوان به افزایش بروز رفتارهای نوآورانه دو جانبه یا دوسوتوان توسط کارکنان منجر می‎شود و در پیش گرفتن رهبری دوسوتوان از سوی مدیران شرکت‎های کوچک و متوسط در دستیابی به رفتارهای بهینه و نوین کاری کارکنان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات