پدیدارشناسی تجربه کارکنان: با توجه به نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گرایش مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه به مفهوم تجربۀ کارکنان پرداخته می‌شود. این مفهوم که ریشه در اقتصاد تجربه و تفکر طراحی دارد، نگاهی انسان‌نگر و طبیعت محور دارد و پیشنهادهایی به شرکت‌ها ارائه می‌کند تا بتوانند کارکنانی از چهار نسل متفاوت را در کنار خود داشته و راضی نگهدارند. رویکرد تجربۀ کارکنان از نقطه نظر کارکنان به سازمان و فرایندهای منابع انسانی می‌نگرد و در پی به دست آوردن برایندی از خواسته‌های کارکنان و سازمان است. در مرکز توجه قرار دادن کارکنان، مستلزم توجه به نیازهای آنان است، اندیشمندان رفتار سازمانی نظریه‌های مهمی در ارتباط با نیازهای کارکنان مطرح کرده‌اند، در پژوهش جاری، به تجربة کارکنان با نیازهای متفاوت، طبق نیازهای اکتسابی مک‌کللند پرداخته می‌شود. پژوهش جاری با روش پدیدارشناسی توصیفی در دو شرکت نرم‌افزاری داتین و همکاران سیستم اجرا شده و داده‌های پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و گروه کانونی جمع‌آوری شد، داده‌ها با استفاده از روش تحلیل داده‌های موستاکاس تحلیل و جمع‌بندی گردید. عوامل اثرگذار بر تجربة کارکنان بر اساس نیاز غالب قدرت، موفقیت یا نیاز به تعلق به دست آمد. برای افراد با نیاز تعلق بالا 22، با نیاز موفقیت بالا 35 و با نیاز به قدرت غالب، هشت واحد معنایی مهم شناسایی شد که به ترتیب در شش، هفت و پنج دسته‌بندی بزرگتر (بافت‌های متنی تجربه)، قرار گرفتند که لازم است در طراحی تجربة کارکنان از سوی سازمان، مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات