ارائه الگوی رهبری دانش محور در جهت دوسوتوانی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ‌دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه الگوی رهبری دانش‌گرا در جهت دوسوتوانی ‌سازمانی است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو، ۱۹۳۵۸ نفر از کارکنان بخش اداری سازمان‌های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان هستند که حجم نمونه 586 نفر بر اساس 5 تا 10 برابر تعداد سؤالات پرسشنامه در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه-های رهبری دانش‌گرا و دوسوتوانی سازمانی هستند. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی، نشان داد که رهبری دانش‌گرا و ابعاد آن (جهت‌یابی یادگیری، ایجاد فضای حمایتی از یادگیری، حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی، عمل در نقش الگو، آموزش دانش‌گرا، ادغام دانش و نوآوری، تحریک انتشار دانش، مهارت‌های رهبری، حمایت از تسهیم دانش، ارزیابی عملکرد بر مبنای تسهیم دانش و پاداش مبتنی بر تسهیم دانش) بر دوسوتوانی ‌سازمانی تأثیر مثبت دارند و از بین این ابعاد، تأثیر بُعد پاداش مبتنی بر تسهیم دانش بر دوسوتوانی ‌سازمانی بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات