دوره و شماره: دوره 3، 3 (پیاپی 10) - شماره پیاپی 3، پاییز 1393 
6. فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا.

صفحه 145-113

محمد رضا سلطانی؛ علی فرهی؛ محمد ابراهیم جندقی


7. بررسی رابطه بین چرخه حیات شرکت و فضای اخلاقی سازمان

صفحه 166-147

فرزانه والی؛ توکل شرفی؛ الله یار بیگی فیروزی