دوره و شماره: دوره 4، 1 (پیاپی 12) - شماره پیاپی 1، بهار 1394 
3. بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عزت نفس سازمانی

صفحه 74-51

مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ محمدصادق حسن زاده؛ فاطمه منزوی