دوره و شماره: دوره 4، 2 (پیاپی 13) - شماره پیاپی 2، تابستان 1394 
4. سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاه‌های پیام نور استان خوزستان

صفحه 98-77

رضا نجاری؛ مجید ضماهنی؛ عادل آذر؛ فاطمه معارفی


6. فهم فرآیند شکل گیری نشاط با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 141-119

زلفا حق گویان؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ محمدحسین رحمتی


7. رفتارهای شهروندی خدمت‌گرا: اثر کیفیت ادراک شده کارکنان از خدمات درونی

صفحه 163-143

احمد الهیاری بوزنجانی؛ عبدالمجید مصلح؛ یونس جعفرپور