دوره و شماره: دوره 4، 3 (پیاپی 14) - شماره پیاپی 3، پاییز 1394 
6. تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

صفحه 174-146

محمد عباس زاده؛ علی بوداقی؛ محمد حسن پور؛ سید صمد حسینی