دوره و شماره: دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16) - شماره پیاپی 16، زمستان 1394، صفحه 190-1