دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1400، صفحه 1-230 
3. بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان

صفحه 103-125

محمد کشاورز؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار