دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1400، صفحه 1-200 
2. مطالعه تجارب زیسته مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی

صفحه 47-76

عمار جعفری؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ بدری شاه طالبی حسین آبادی


6. گریز از جنبه‏های تاریکOCB با معرفی رفتار شهروندی سازمانی راهبردی

صفحه 165-188

فاطمه ملک شاهی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ حسن زارعی متین