دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1400، صفحه 1-240 
3. عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب

صفحه 53-112

مصطفی زارعی؛ مسعود موحدی؛ شهرام علی یاری؛ علی طاهری


4. طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌

صفحه 113-142

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور؛ رضا واعظی