دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1395، صفحه 1-200 (شماره پیاپی 19) 
3. سنجش ظرفیت سازمان برای انجام کارتیمی

صفحه 51-84

فیروز رازنهان؛ سید صابر ملک پور نرگسی


5. خوشه‌بندی و اولویت‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان

صفحه 113-136

سمیرا پور؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ غلامرضا ملک زاده


6. الگوی تملک شغلی مدیران

صفحه 137-162

محمد جبلی؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان