دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، شهریور 1401، صفحه 1-215 
ارائه چارچوب رهبری مبتنی بر بخشش

صفحه 95-118

فاطمه طاهری؛ ناهید نادری بنی؛ غلامرضا جندقی؛ سعید یوسف زاده


Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries

صفحه 185-214

مصطفی افتخاری؛ علی فرهی؛ مینا جمشیدی