دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1396، صفحه 1-200 (شماره پیاپی 22) 
4. نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی

صفحه 73-100

مرتضی مرادی؛ حمیدرضا جلیلیان؛ سعید کیانپور؛ مریم امیری