دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1396، صفحه 1-200 (شماره پیاپی 24) 
5. الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجادکننده ی آن

صفحه 108-130

سلمان سفیدچیان؛ نادر مظلومی؛ جمشید صالحی صدقیانی