دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1399، صفحه 1-272 
1. ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی

صفحه 1-28

خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری


2. بررسی تجربی مدل حسادت در محیط کار

صفحه 29-62

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ مهدی مهذبی


7. تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی

صفحه 189-218

حامد عباس پور؛ میرعلی سیدنقوی؛ حسن عابدی جعفری؛ مهدی رسولی قهرودی؛ امیر هوشنگ مهریار