دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، زمستان 1399، صفحه 1-226 
1. مفهوم‌پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی

صفحه 1-44

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


2. الگوی رهبری شبکه‎ ای در دانشگاه پیام‎ نور:یک مطالعه داده‎ بنیاد

صفحه 45-68

روح اله شریفی؛ حسن الوداری؛ رضا رسولی؛ محمد منتظری


5. فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران

صفحه 125-158

نیما کنعانی اذری؛ مراد رضایی دیزگاه؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


8. الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه

صفحه 224-251

نادر غنی زاده؛ محمد حسن مبارکی؛ رضا نیلی پور؛ علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یداللهی فارسی