دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1398، صفحه 1-220 (شماره پیاپی 30) 
1. فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای قلدری محل کار

صفحه 1-36

مسعود ناظری؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی


2. تملق سازمانی در سازمان های دولتی

صفحه 38-61

مهدی پارسائی؛ علی نقی امیری؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا یزدانی؛ عبدالله توکلی


3. تبیین و طبقه بندی مولفه‌های انسجام سازمانی

صفحه 83-124

علی رضا خوراکیان؛ زهرا نیکخواه فرخانی؛ مینا بوستانی راد؛ شکوفه لقمانی دوین


4. واکاوی پیشایندها و پیامدهای توهم کنترل در کارآفرینان

صفحه 61-82

پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی


6. پیامدهای انعطاف‌پذیری فرایندهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

صفحه 151-170

اعظم عدنان راد؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده