کلیدواژه‌ها = مدیریت هیجان
ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 4، آذر 1401، صفحه 23-64

علیرضا محمدی؛ بهروز رضایی منش؛ میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده