کلیدواژه‌ها = فراترکیب
ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 4، آذر 1401، صفحه 23-64

علیرضا محمدی؛ بهروز رضایی منش؛ میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده


کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها

دوره 11، شماره 4، آذر 1401، صفحه 65-92

عباس عباس پور؛ زهره نیک مراد؛ مرتضی طاهری؛ حمید رحیمیان


شناسایی پیشایندهای عملکرد انطباقی کارکنان با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-130

حمید تابلی؛ محمد منتظری؛ محبوبه عسکری باقرآبادی


ارائه نقشه راه جاری‌سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-22

مهرزاد شیرازی؛ حمیدرضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-112

مصطفی زارعی؛ مسعود موحدی؛ شهرام علی یاری؛ علی طاهری