موضوعات = رفتار و سایر مفاهیم
تأثیر منتورینگ و اشتیاق شغلی بر فلات شغلی کارکنان (موردمطالعه: بانک‌های دولتی شهر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

نجمه پارسایی؛ ابراهیم رجب پور


ارائه و تببین الگوی رفتار پافشاری مدیران بر تعهدات اولیه در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

مریم سادات موسوی؛ حمید رضایی فر؛ محمد محمدی؛ نورمحمد یعقوبی


سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 75-104

فضه قنبری قلعه رودخانی؛ محسن فرهادی نژاد؛ علیرضا مقدم؛ محمود نجفی


واکاوی محرک‌های سوت زنی در سازمان:کاربست فرا ترکیب

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 105-136

اکرم تفتیان؛ زهره عارف منش؛ مهدی علیزاده


شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمند ساز رهبران با روش دلفی فازی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 137-168

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی


فرامطالعه پژوهش های فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

مریم رازمند؛ مژگان ضرغامی فرد؛ محمدرضا بهبودی


طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-22

فاطمه شمسی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی رضا خوراکیان؛ حسن زارعی متین


فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 93-124

مهدی گل وردی؛ مائده جوکار؛ ناهید امراللهی بیوکی


طراحی و تبیین مدل رفتاری مبتنی بر عقلانیت الهی و احساس

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-30

سعید خواجه فرد؛ یاسر سالاری؛ سنجر سلاجقه


طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 93-122

محمدرضا حاجی انزهائی؛ مهدی ایران نژاد پاریزی؛ رضا نجف بیگی


بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 31-54

عباسعلی رستگار؛ حسن عابدی جعفری؛ اقبال جباری


واکاوی بدقلقی سازمانی: ویژگی‌های کارکنان بدقلق و عوامل مؤثر بر آن‌ها

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 115-144

آوات یزدان خواە؛ روح اله سهرابی؛ علی اصغری صارم


تدوین مدل بلوغ عوامل مؤثر بر سوت‌زنی در سازمان‌ها: روش فراترکیب

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 71-106

مهدی انصاری پور؛ غلامعلی طبرسا؛ علی اصغر پورعزت


الگوهای ذهنی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی با استفاده از روش‌شناسی کیو

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 131-158

محمدرسول تحفه؛ شمس‌السادات زاهدی؛ محمد منتظری


ارائه نقشه راه جاری‌سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-22

مهرزاد شیرازی؛ حمیدرضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


طراحی مدل اشتیاق کاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 113-142

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور؛ رضا واعظی