موضوعات = یادگیری
ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-54

لیلا فنایی مرحمت؛ محمدرضا زالی؛ مهران رضوانی؛ اسداله کردنائیج