موضوعات = نگرش
نقش ذهن آگاهی بر محیط کار با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 127-153

بهروز رضایی منش؛ محمد رحیمیان؛ عاطفه سدیری جوادی


طراحی و آزمون الگوی خوش بینی سازمانی با رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 97-128

حسین صدری؛ محمدرضا دلوی؛ علیرضا شیروانی