موضوعات = کارتیمی
مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 81-120

مجتبی نادی؛ محمدرضا آهنچیان؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


مدل جامع عوامل مؤثر بر کارتیمی اثربخش در بستر سازمان و مقیاس های سنجش آن

دوره 4، 3 (پیاپی 14)، آذر 1394، صفحه 60-31

مهدی خیراندیش؛ ارشیا خدایی؛ علیرضا محمدی


اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی

دوره 3، 4 (پیاپی 11)، اسفند 1393، صفحه 197-175

محسن علیزاده ثانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مریم حسن زاده