موضوعات = تغییر و تحول
عوامل مؤثر بر آمادگی تغییر در سازمان‌های دولتی: مطالعه‌ای فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-112

مصطفی زارعی؛ مسعود موحدی؛ شهرام علی یاری؛ علی طاهری


بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکل گیری آنومی سازمانی با رویکرد کیفی

دوره 4، 2 (پیاپی 13)، شهریور 1394، صفحه 26-1

نادر مظلومی؛ سلمان سفیدچیان


ارائه مدل ساختاری مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی (با در نظر گرفتن نقش فرهنگ سازمانی و نوآوری)

دوره 4، 1 (پیاپی 12)، خرداد 1394، صفحه 177-147

مسعود حراقی؛ منیجه بحرینی زاده؛ مریم حراقی


ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان

دوره 3، 4 (پیاپی 11)، اسفند 1393، صفحه 62-31

ارشیا خدایی؛ عباس کرامتی؛ علیرضا محمدی