موضوعات = فرهنگ
Measurement And Testing Of High Performance Organizational Culture Model In Iranian Petrochemical Industries

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 185-214

مصطفی افتخاری؛ علی فرهی؛ مینا جمشیدی


طراحی الگوی فرهنگ سازمانی در سازمانهای حاکمیتی- میانداری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-114

بهزاد بایایی؛ ناصر میرسپاسی؛ ناصر آزاد؛ سمیه قجری


مدل فرهنگ سازمانی موثر بر استراتژی های سرمایه انسانی در کتابخانه ملی تهران

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 191-214

مرضیه سادات اکبری؛ محسن قدمی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه فراهانی عزیزآبادی


درک ارزش ها در خدمات عمومی: ارزش های مدیران در سازمان های دولتی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-134

حمزه صمدی میارکلائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم اله دانش فرد


سنجش و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-190

ابوبکر کریمی؛ عباس عباس پور؛ حسین عبداللهی


طراحی و اعتباریابی مدل باورها و ارزش‌های حمایتی فرهنگ سازمانی مدارس مبتنی‌بر ارزش‌های اخلاق اسلامی: رویکرد اکتشافی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 111-138

عباس عباس پور؛ حسین عبداللهی؛ حمید رحیمیان؛ خلیل غلامی؛ هادی زندیان


الگویی از آنومی سازمانی و عوامل ایجادکننده ی آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 108-130

سلمان سفیدچیان؛ نادر مظلومی؛ جمشید صالحی صدقیانی


تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 131-160

رضا سپهوند؛ زهرا شمس؛ محسن عارف نژاد


سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-25

علی فرهی؛ الهام ابراهیمی؛ محمدرضا سلطانی؛ مهدی هوشنگی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ایجاد جو مسموم سازمانی به عنوان پیشایند فرهنگ مسموم سازمانی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-32

امین زارع؛ مسیح ابراهیمی؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مجید رمضان


مدیریت فرهنگ سازمانی بر مبنای مدل موجودی فرهنگ سازمانی

دوره 5، 1 (پیاپی 17)، خرداد 1395، صفحه 37-1

حبیب الله رعنایی کردشولی؛ سید مسلم علوی؛ فائزه السادات انعمی


معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، اسفند 1394، صفحه 64-31

علی فرهی؛ احمد فضائلی؛ الهام ابراهیمی


تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، اسفند 1394، صفحه 144-121

محمد رضا اردلان؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ زهرا سرچهانی


بررسی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر تعهد عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، اسفند 1394، صفحه 172-145

مرتضی سلطانی؛ سهیل نجات؛ خشایار جعفری کلیجی