موضوعات = رفتار شهروندی
گریز از جنبه‏های تاریکOCB با معرفی رفتار شهروندی سازمانی راهبردی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 165-188

فاطمه ملک شاهی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ حسن زارعی متین


سرمایه روانشناختی، جو امن روانی- اجتماعی و رفتارهای فرانقش کارکنان و مشتری

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 105-138

سحر صیامی؛ محمدباقر گرجی؛ مارتین گریمر؛ آنجلا مارتین


توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی با استناد به جنبه‌های تاریک آن

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-158

فاطمه ملک شاهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ میثم شفیعی رود پشتی؛ حسن زارعی متین


بررسی اثر اجرای قرارداد روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی، نقش واسط حمایت سازمانی درک شده

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 185-209

علیرضا واعظی؛ عبدالحسین صدرنیا؛ سارا کهربایی


رفتارهای شهروندی خدمت‌گرا: اثر کیفیت ادراک شده کارکنان از خدمات درونی

دوره 4، 2 (پیاپی 13)، شهریور 1394، صفحه 163-143

احمد الهیاری بوزنجانی؛ عبدالمجید مصلح؛ یونس جعفرپور