موضوعات = رفتار انحرافی
مفهوم‌پردازی کار نمایشی: تحلیلی بر پیشایندها، مصادیق و پسایندها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

علی اصغری صارم؛ حسین گرجی پور


Moral licensing as a predictor of counterproductive work behavior in public administrations

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 181-212

عاطفه سدیری جوادی؛ فریبرز رحیم نیا


پهنه کاوی فساد و کژرفتاری آکادمیک در آموزش عالی

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-70

حسن عابدی جعفری؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ مریم جولایی مقدم


شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 159-192

علی اصغر نیکو؛ غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا؛ علی رضا خوراکیان


اوباشگری سازمانی و عوامل سازمانی موجد آن

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-28

زینب مولوی؛ حسن زارعی متین؛ آرزو سهرابی


شناسایی عوامل فردی موثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-74

حسن عابدی جعفری؛ حبیب‌اله طاهرپورکلانتری؛ سعید زرندی؛ فتاح آقازاده ده ده


Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 317-340

حسن عابدی جعفری؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان؛ سحر حواسی


خویشاوندسالاری سازمانی در نهادهای دولتی؛مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیشامدها

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 31-56

رضا زارع؛ علیرضا فتحی زاده؛ اکبر بهمنی


بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژ کارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-32

علی حمیدی زاده؛ حسن زارعی متین؛ هادی ظفری


واکاوی پیش‌آیندهای کم‌کاری کارکنان در بخش دولتی: پژوهشی ترکیبی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-20

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ حسین شول؛ صدیقه شول


بررسی عوامل فردی موثر بر قانون شکنی خیرخواهانه در محیط کار

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-103

طیبه عباسی؛ عباس منوریان؛ جواد خزائی


بررسی علل و پیامدهای خشم در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 123-149

آرین قلی پور؛ سوده بیات؛ مهدیه بُد


سنجش سلامت و فساداداری در شهرداری تهران

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، اسفند 1394، صفحه 96-65

مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان؛ الناز بحری رودپشتی