موضوعات = توانمندسازی
شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمند ساز رهبران با روش دلفی فازی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 137-168

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی


الگوهای ذهنی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی با استفاده از روش‌شناسی کیو

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 131-158

محمدرسول تحفه؛ شمس‌السادات زاهدی؛ محمد منتظری


بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری (مورد مطالعه: شرکت‌ سایپا)

دوره 4، 3 (پیاپی 14)، آذر 1394، صفحه 120-97

اسداله کردنائیج؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی فتح الهی


تأثیر رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و نگرش کارکنان با واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 4، 1 (پیاپی 12)، خرداد 1394، صفحه 95-75

حمید حاجی ملا میرزایی؛ سید مهدی خادم؛ مهدی فلاح نوش آبادی؛ داریوش رحمتی