موضوعات = مدیریت تأثیر
بررسی رابطه سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی

دوره 4، ویژه نامه رهبری (پیاپی 16)، اسفند 1394، صفحه 172-149

محمدعلی زکی؛ حسن گودرزی؛ زهره سوری