موضوعات = مشارکت
ارائه مدل جلب مشارکت کارکنان در سازمان با تأکید بر رویکرد رفتار سازمانی مثبت گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

علی اکبر احمدی؛ شمامه حلمی؛ مجتبی امیری؛ علی جمشیدی


نقش میانجی فرهنگ یادگیری مشارکتی در ارتباط بین رهبری دانش و انتقال آموزش

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 159-176

مژگان درخشان؛ مصطفی الماسی؛ خلیل زندی