موضوعات = ارتباطات
تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 211-240

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی


واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-100

حمیدرضا قاسمی بنابری؛ لطف اله فروزنده دهکردی؛ حسن دانایی فرد؛ احمد خائف الهی


بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی(با تأکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 145-176

مرضیه موسوی خامنه؛ حسن عابدی جعفری؛ محبوبه محمدیان


تاثیر رفتارسازمانی مثبت بر رفتارانحرافی‌کاری (نقش میانجی: جواخلاقی سازمان)

دوره 3، 4 (پیاپی 11)، اسفند 1393، صفحه 174-149

زینب امیری؛ سیدنجم الدین موسوی؛ مجتبی فرخی