موضوعات = تعهد
ارائه و تببین الگوی رفتار پافشاری مدیران بر تعهدات اولیه در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

مریم سادات موسوی؛ حمید رضایی فر؛ محمد محمدی؛ نورمحمد یعقوبی


تأثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی.

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-50

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ الهام فرجی