موضوعات = روش های کمی و کیفی
طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 125-164

سلمان جامه ابریشمی؛ سیدعلیرضا میرمحمدصادقی؛ شهرام علی یاری


ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌ای سازمان‌های دولتی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 51-86

مسعود حراقی؛ علی درویشی


ارائه روش کمی اندازه‌گیری درجه تناسب فرد-سازمان با استفاده از روش ANP

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-162

عباس عباسی؛ علی اکبر الماسی؛ سمانه اصغری جهرمی