دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی محرک‌های سوت زنی در سازمان:کاربست فرا ترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

اکرم تفتیان؛ زهره عارف منش؛ مهدی علیزاده


تحلیل میدان نیرو عوامل موثر بر اشتیاق شغلی و بی تفاوتی کارکنان ستادی با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

مریم رنجبر ایرانی؛ علیرضا امینی؛ سیدهادی میرقادری


شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمند ساز رهبران با روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی


نقض قراردادهای منحصربه‌فرد و هویت‌زدایی شغلی و سازمانی: نقش تعدیلگر شهرت ادراک‌شده از حرفه و مرحله کارراهه شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1402

الهام ابراهیمی


تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی


سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

فضه قنبری قلعه رودخانی؛ محسن فرهادی نژاد؛ علیرضا مقدم؛ محمود نجفی


ارائه مدل ساختاری – تفسیری مبتنی بر شناسایی و اولویت بندی ترجیحات نسل Z منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

جواد اشرفی؛ شمس السادات زاهدی؛ محمد منتظری