دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی پیشایند ها و پسایند های دورکاری سازمانی در دوران همه گیری بیماری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

محمد رجب نیا چناری؛ عباس چهاردولی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


The Conflict of Interest and Public Administration: A Citation Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

مصطفی رنجبر کبوترخانی؛ سعید جعفری نیا؛ حسن عابدی جعفری؛ یوسف وکیلی


طراحی مدلی به منظور شناسایی شاخص‌های استرس شغلی در دوره پاندومی کووید 19 با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: کارکنان صنعت حمل و نقل هوایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

حمید شاه بندرزاده؛ رضا قربانی؛ مهدی مرتضوی؛ علی اکبر فرهنگی


مفهوم پردازی رهبری توحیدی با رویکرد مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

اقبال جباری؛ عباسعلی رستگار؛ حسن عابدی جعفری؛ پویا پیرملکی


بررسی تأثیر سازة مثلث تاریک شخصیت بر رفتار خرابکارانه دانش سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

زهرا غفوری؛ محمد حکاک


شمشیر دولبه کنجکاوی: کشف پیامدهای فضولی در سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

امیرحسین سلیمانی نائینی؛ مهدی گل وردی؛ محمد شاکر اردکانی


مطالعه پدیدار‌شناسانه رفتار‌های کاری معکوس با تأکید بر تجربه زیسته کارکنان پتروشیمی فناوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

مریم درویشی؛ حافظ مسیحی؛ جابر محمدموسایی